IX. ročník Jarní ceny českých sládků 2015

Pivovarský dvůr Zvíkov

ve spolupráci s Českomoravským svazem minipivovarů o.s.

______________________________________________________________

si dovolují vyhlásit

IX. ročník Jarní ceny českých sládků 2015


Mezinárodní degustace piv se uskuteční 
v sobotu 21. března 2015 od 9 hodin v Pivovarském dvoře Zvíkov (Zvíkovské Podhradí 92), a to v následujících 14 kategoriích:

 

 • světlé pivo výčepní
 • český světlý ležák
 • polotmavý ležák
 • tmavý ležák 
 • pšeničné pivo 
 • pšeničné pivo silné 
 • speciální piva světlá
 • speciální piva tmavá
 • speciální piva polotmavá
 • speciální piva silná
 • silná svrchně kvašená piva
 • piva India Pale Ale
 • piva Pale Ale
 • piva Stout

 

Své přihlášky zasílejte do 10. března 2015 na emailovou adresu: info-jarnicenaceskychsladku@email.cz.

 

 

Přihláška musí obsahovat:

 • kontaktní osoba, telefon, e-mail
 • název a adresa pivovaru (výrobce)
 • přesný a úplný název přihlášených značek jejich stupňovitost a barva (bude uvedeno na diplomu).


Poplatek za každý vzorek činí 600 Kč včetně DPH, je uhrazen přímo na místě oproti výdejnímu dokladu.

 

Registrace bude začínat v pátek 20. března 2015 od 10 hodin, kdy musí být dodány i vzorky piv dle organizačních pokynů!!!

 

 

POZOR ZMĚNA !!! (viz KATEGORIE PIV)

 

V rámci vzdělávání letošního setkání se budou v pátek 20.března 2015 od 11 hodin konat přednášky na téma:

 

1) Technika a technologie průmyslového plnění KEG sudů (fa. KHS),

2) Sanitační postupy v minipivovarech se zaměřením na plnění sudů (Machačný, Ecolab),

3) Mikrobiologická kontrola v pivovaru se zaměřením na pivu škodící mikroorganismy (Matoulková, VÚPS),

4) Nové trendy při chmelení zeleným chmelem (Krofta, CHI Žatec),

5) Legislativní rámec provozování minipivovarů (Dudák, Vilímková, Dudák & Partners).

 

V pátek 20. března 2015 od 17 hodin proběhne Valná hromada ČMSMP.


Pokud máte zájem o ubytování, obracejte se, prosím, na paní ing. Dagmar Voldřichovou, e-mail:
pivovar.zvikov@seznam.cz

S pozdravem „Dej Bůh štěstí“

 

Pivovarský Pavel Jákl

Ing. Dagmar Voldřichová

Ing. Jan Šuráň

Přílohy
docOrganizační pokyny [doc, 24 kB]
docPřihláška [doc, 12 kB]
docPopis vzorků [doc, 28 kB]

Senzorický seminář hodnocení piva

Ústav analýzy potravin a výživy ve spolupráci s Ústavem biotechnologie

si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář


SENZORICKÉHO HODNOCENÍ PIVA SE ZKOUŠKOU A CERTIFIKÁTEM PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVENTY

 

Termín konání: 13.2.2015

Místo konání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, budova B, Technická 3, Praha 6- Dejvice, Posluchárna B02 (přízemí vlevo od vchodu)
Účastnický poplatek: 2.800 Kč, pro členy Českomoravského svazu minipivovarů sleva 10% - 2.520 Kč. Platba na místě.

Přihlášky posílejte na: Pavel.Dostalek@vscht.cz

 

Program:
08.30 – 09.00 registrace účastníků
09.00 – 09.30 zahájení semináře a seznámení se senzorickou analýzou (Doc.Dr.Ing. Zdeňka Panovská)
09.30 – 12.00 testování hodnotitelů
12.00 – 13.00 přestávka na oběd
13.00 – 16.00 Senzorické hodnocení piv (Prof. Ing. Pavel Dostálek CSc.)

 

Úspěšní absolventi senzorických testů obdrží Osvědčení vybraného posuzovatele pro senzorickou analýzu.

Přílohy
pdfPozvánka [pdf, 303 kB]

Závěry z legislativního semináře VÚPS – ČMSMP

Závěry z legislativního semináře VÚPS – ČMSMP

 

Hlavním tématem legislativního semináře byla přednáška ing. Michaely Mezerové, v níž vysvětlila postoje ČZPI k probíhajícím změnám legislativy v oblasti značení potravin a kontrol ČZPI v příštím roce. Z její přednášky vybíráme hlavní body :

 

Základní potravinářská legislativa : tzn. kde co hledat

Nařízení 178/2002 – obecné požadavky potravinového práva

 • Bezpečnost – čl. 14
 • Klamání – čl. 16
 • Povinnosti PPP – čl. 17
 • Sledovatelnost – čl. 18
 • Odpovědnost PPP za potraviny – čl. 19

 

Nařízení 852/2004 – hygiena

 

Zákon 110/1997 Sb. – zákon o potravinách – od 1.1.2015 platí novela

 • Povinnosti výrobce potravin PPP - § 3 – např.
 • dodržovat požadavky na jakost a bezpečnost potravin
 • technologické a hygienické požadavky v celé fázi výroby (tzv. od vidlí po vidličku)
 • Značit výrobky v češtině
 • Registrace u SZPI

 

Značení potravinářských výrobků řeší především

 • Zákon o potravinách
 • Vyhláška o označování 1169 / 2011
 • Vyhláška 335/1997 Sb.

Dotazy a odpovědi k vyhlášce 1169/2011 najdete v češtině na adrese

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_cs.pdf

Funguje to, i když je to dost nepřehledné a složité.

  

Definice ke značení:

 • Informace o potravinách – u piva nesmí obsahovat zdravotní tvrzení a to ani v reklamním materiálu – odpovídá výrobce, tedy Vy
 • Etiketa
 • Zorné pole – vše co se na etiketě dá přečíst z jednoho zorného úhlu
 • Hlavní zorné pole – to zorné pole, kterého si spotřebitel všimne nejdříve
 • Čitelnost – vzhled informace daný např. velikostí písma, odstupy mezi řádky, kontrastem podkladu a textu atd.
 • Zákonný název, vžitý název a popisný název

 

Co na etiketě piva musí být povinně :

 • Název potraviny – zákonný název např. světlý svrchně kvašený pšeničný ležák
 • legislativa názvů by se měla co nejdříve změnit, ale zatím musíme dodržovat všechny blbosti, které nám vyhláška 110/1997 ukládá
 • Složení – např. Voda, Ječné slady (může být vícero druhů), chmelové produkty, kvasnice – v pořadí dle procentuálního obsahu v pivu. Vody je nejvíc, potom slad, chmel a nakonec kvasnice. Do složení nemusí být uvedeny:
 • Přídatné látky a enzymy přenosem – pokud už v konečném výrobku neplní technologickou funkci – např. enzymy ve varně
 • Nosiče a látky používané obdobným způsobem - např. křemelina
 • Látky, které nejsou aditivem, ale které jsou používány obdobně jako pomocné látky a v konečném výrobku jsou nadále přítomny (i ve změněné formě)

POZOR – alergen musí být uveden vždy!!! – není stanoven limit

 • Zdůraznění alergenů – odlišit od ostatního textu zvýrazněním, podtržením, či jinak
  V případě piva – ječné slady, pšeničné slady
 • Čisté množství potraviny – u nás objem např. 0,33 l nebo 0,5 l
 • DMT/DP – musí být napsáno Minimální trvanlivost do ………………
  Formulace ve smyslu trvanlivost 30 dnů a označení dne stočení už se neuznává.
 • Zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití - např. Skladovat v chladu, temnu
 • Jméno/obchodní název a adresu PPP dle čl. 8 – adresa dle Obchodního rejstříku
 • Obsah alkoholu – pro nápoje s obsahem alkoholu nad 1,2% obj. např. 4,8 % obj. Uvádí se na jedno desetinné místo s tolerancí +- 0,5 % obj. u piva s obsahem do 5,0 % obj. a s tolerancí +- 1,0 % obj. při obsahu nad 5,0 % obj.
 • Výživové údajeu piva být nemusí
 • Pasterace – pokud bylo pivo pasterováno, musí to být uvedeno
 • Vyhláška 335/1997 Sb.  rozlišuje pivo:

 

 • Kvasnicové – pivo s přídavkem kvasničné kultury nebo rozkvašené mladiny
 • Pokud nebyla provedena filtrace – jde o pivo „nefiltrované“
 • Kvasnicové pivo – do složení se uvede přídavek kvasnic nebo rozkvašené mladiny,
 • U nefiltrovaného piva kvasnice ve složení uvádět nemají - má být uvedena:

 

Povinná informace (§13 odst. 1 písm. d) vyhl. 335/1997 Sb.) – nefiltrované

Doplňující informace  - zákal je způsoben zbytky kvasnic a nejedná se o kvalitativní vadu.

 

 

V případě uvádění na trh před prodejem spotřebiteli nebo prodeji pro společné stravování. To znamená do hospod mohou být na obale - krytce sudu jen některé údaje a zbytek musí být v obchodních dokladech (balící list, faktura) – minimálně: název, DMT/DP, podmínky úchovy nebo použití, PPP

 

Zatím to prakticky nikdo z nás nedělá, ale ČZPI to bude od 1. ledna kontrolovat !!!

Povinné Informace musí být viditelné, snadno čitelné, nezakryté

 • Pro povinné informace povinná minimální velikost písma, malé x o výšce 1,2 mm
 • Povinný kontrast zatím není stanoven – bude posuzováno případ od případu
 • Název + množství + obsah alkoholu – musí být v jednom zorném poli - pokud jsou uvedeny víckrát – pak alespoň jednou ve stejném zorném poli
 • Čitelnost – obecná definice v čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení - zkrátka se to musí dát přečíst bez lupy

Jakmile uvedete informaci typu „Desítka“ či „Dvanáctka“ ať už textem nebo číslicí, ČZPI bude kontrolovat, zda to má opravdu požadovanou původní stupňovitost mladiny (EPM). Tedy “Desítka“ musí mít 10,00 – 10,99 % EPM a „Dvanáctka“ 12,00 – 12,99 % EPM.

Do budoucna se chystá změna vyhlášky tak aby označení a technologie odpovídaly zaběhlým terminologiím – piva deklarovaná odbornou literaturou jako tmavá/pšeničná, by měla být tmavá/pšeničná, Ale by mělo být pouze svrchně kvašené atd.

 

Dalším bodem bylo rozšíření působnosti orgánů Hygieny a ČZPI. To pro nás znamená, že od 1.1.2015 mohou orgány ČZPI v restauračních  minipivovarech kontrolovat i kuchyňská zařízení a naopak Hygiena může kontrolovat minipivovar.

Pro nás to znamená, konec skladování masa a zeleniny v ležáckých sklepích a chmele v kuchyňských lednicích. Zkrátka dodržovat hygienické a technologické předpisy v obou provozech.

ČZPI bude po nás chtít tři zásady :

 • Dodržovat požadavky legislativy na označování – obecné i na pivo
 • Dodržovat informace poskytnuté spotřebiteli na etiketě
 • Dodržovat technologické postupy

 

Tak ať se Vám to všem v roce 2015 daří.

 

Ještě dvě připomínky na konec :

Evidence výroby by měla umožnit dohledat u výrobní šarže hotového výrobku, kdy byl vyroben, uvařen a z čeho (přehled surovin, od koho a jaké měly složení). To platí pořád, ale ještě to nikdo u nás nekontroloval. Velké pivovary by nás na tom snadno mohly nachytat. Podívejte se, oni prodávají něco o čem ani nevědí kdy a z čeho to uvařili. Zkuste si v tom udělat systém a pořádek.

Od 13.12.2014 platí označování alergenů v jídelních lístcích, ale zatím se nikdo moc nezamýšlí nad tím, že pivo obsahuje také alergen (ječný slad – lepek) a tudíž to v restauraci musí být někde oznámeno, stejně jako alergeny v jídlech.  

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Dovolujeme si Vás pozvat na

Legislativní seminář

který se koná v úterý, 16. prosince v 10 hod

v Pivovarském domě Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.,

Lípová 15, Praha 2

 

 

P r o g r a m:

 

10.00  Zahájení: Ing. Věra Hönigová, manažer výzkumu VÚPS a ing. Jan Šuráň,  president Českomoravského svazu restauračních pivovarů

 

10.15  Vystoupení hosta: Ing Michaela Mezerová, metodik odboru kontroly,  laboratoří a  certifikace, Ústřední inspektorát Státní zemědělské a potravinářské   inspekce „ Přístup SZPI ke kontrolám restauračních pivovarů“

 

11.30  Přestávka

            

11.45  Legislativní servis VÚPS, odpovědi na dotazy: Ing. Petr Volf

           

12.00  Představení programu mikrobiologického oddělení VÚPS pro restaurační pivovary: možnosti využití kvasničných kmenů sbírky VÚPS a zhodnocení mikrobiologických rizik v restauračních pivovarech, odpovědi na dotazy: RNDr. Dagmar Matoulková, PhD.

           

12.30 Ing. Jan Šuráň (PIVO Praha): Novela zákona o spotřební dani, možnostti kontroly minipivovarů orgány hygieny atd.

 

13.45   Zakončení

 

Vložné bude hrazeno v hotovosti na místě: 500 Kč pro členy Českomoravského svazu restauračních pivovarů, ostatní 1 000 Kč.

Počet míst je omezen, proto prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti na e-mailové adrese honigova@beerresearch.cz nebo jan.suran@cmsmp.cz

Operační program Životního prostředí

V rámci příprav na nový Operační program Životního prostředí (OPŽP) zpracovali specialisté ze společnosti eNovation přehledného průvodce podporovanými aktivitami v rámci tohoto operačního programu pro jednotlivé podnikatelské sektory.

 

Vzhledem k tomu, že pivovarnický sektor patří v OPŽP mezi hojně podporované oblasti, mohl by být uvedený přehled podporovaných aktivit pro členy svazu velkým přínosem a usnadnit jim tak orientaci v tom, na jaké typy investic či aktivit je možné získat podporu.

 

Bližší informace o Operačním programu Životní prostředí naleznete na letáku v příloze, na opzp.enovation.cz nebo kontaktujte p. Bc. Markétu Vaníčkovou, +420 732 981 509 email: marketa.vanickova@enovation.cz.

Přílohy
pdfOPŽP [pdf, 199 kB]

Novinka na letošním festivalu Znojemský hrozen: odborný seminář pro minipivovary

Letošní, v pořadí již 16. ročník mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu o gastronomii Znojemský hrozenuspořádá pro představitele minipivovarů odborný seminář. V jeho rámci se uskuteční prezentace Mikrobiologie v minipivovarech, kterou přednese RNDr. Dagmar Matoulková, PhD. z VÚPS, a.s. Posluchači budou uvedeni do problematiky mikrobiologie pivovarského provozu. V příspěvku budou prezentovány především technologicky důležité vlastnosti pivovarských kvasinek a mikrobiálních kontaminant surovin, meziproduktů a piva.

 

S výsledky unikátního a prozatím nejrozsáhlejšího dotazníkového šetření mezi minipivovary a obcemi a městy na téma minipivovary jako příležitost pro cestovní ruch vystoupí v další části semináře Ing. Josef Vacl, CSc., ze společnosti PORT spol. s r. o.  Ve třetí část semináře Ing. Jan Šuráň ze společnosti Pivo Praha, s.r.o., který je zároveň prezidentem Českomoravského svazu minipivovarů, přednese prezentaci na téma Netradiční druhy piv, technologické postupy, chmelení.

 

„Dynamický až překotný rozvoj minipivovarů vyžaduje, aby pivovarníci byli neustále konfrontováni s nejnovějšími trendy v v jejich oboru a současně měli možnost se seznámit s novinkami, které jim co nejvíce usnadní jejich podnikání ve vysoce konkurenčním prostředí.,“ uvedl Ing. Jan Šuráň. „Věřím, že seminář se svým zaměřením a obsahem bude pro ně nesporně zajímavý i přínosný a navíc jsme se rozhodli, že účast na něm bude pro členy i nečleny našeho svazu bezplatná,“ dodal Ing. Jan Šuráň.

 

V panelu pro následnou diskusi budou kromě přednášejících přítomni a na otázky odpovídat i RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel VÚPS, a,.s. a Mgr. František Frantík z téže instituce a zároveň šéfredaktor odborného měsíčníku Kvasný průmysl.

 

„Avizovaná prezentace týkající se mikrobiologické problematiky v minipivovarech je také věnována nežádoucím chutím a vůním a zdraví škodlivým látkám, které se mohou v pivu tvořit činností kontaminujících mikroorganizmů,“ uvedl RNDr. Karel Kosař, CSc. „Jsme si totiž plně vědomi, jak je důležité pro správné a bezpečné fungování každého minipivovaru mít přístup k nejnovějším poznatků vědy a výzkumu v této oblasti, které jim seminářem zprostředkujeme a věřím, že to nepochybně uvítají,“ doplnil RNDr. Karel Kosař, CSc.

 

V rámci festivalu se uskuteční i slavnostní vyhlášení výsledků již pátého ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice  CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2014. Vyhlašovatelem soutěže je společnost PORT spol. s r. o., odborným garantem je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Představitelé vítězných pivovarů převezmou ocenění za nejlepší piva ve čtyřech soutěžních kategoriích při slavnostním zahájení festivalu 16. října 2014.

 

Kontakt a další informace:

Mgr. Dana Frantálová

Znojemský hrozen

602 378 047 

festival@znojemsky-hrozen.cz

www.znojemsky-hrozen.cz

Mgr. František Frantík

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

603 431 322

frantik@beerresearch.cz

www.beerresearch.cz

Přílohy
docPřihláška [doc, 24 kB]

Svatováclavské slavnosti 2014 v Ostravě

zámek zábřeh & kulturní zařízení ostrava jih

vás zvou 27. a 28. září na slavnosti svatého václava:

degustační přehlídka minipivovarů
kulturní program
prohlídky zámku
&
premiéra knihy o zámku
slova|daniela hradilová
fotografie| daniel šíra

 

vstup zdarma

 

program:

 

27.září
14 hod walda a taurus
16 hod příjezd svatého václava
16.15 TANJA
17.15 historické vystoupení
18.15 BLUE EFFECT
19.15 historické vystoupení
20.15 REVIVAL LUCIE / ostrava/

 

28.září
14 hod BANDABAND
15 hod historické vystoupení
16 THE PLACES
17 hod historické vystoupení
18 hodin JASNÁ PÁKA

 

podpořeno statutárním městem ostrava, pod záštitou starosty městského obvodu ostrava jih karla sibinského
www.zamek-zabreh.cz 

Salón piva v Starej tržnici

Srdečně Vás zveme na akci Salón piva v Strarej tržnici, která se uskuteční ve dnech 11. - 13. září na náměstí SNP v Bratislavě. Zúčastní se celkem 30 pivovarů a k ochutnání bude až 60 druhů piva. Vstupné je 3 €.

 

"Pivo je výnimočný nápoj, ktorý si zaslúži výnimočnú prezentáciu a atmosféru. Výstava Salón Piva je zameraná na prezentáciu slovenských pivovarov, ich výrobkov, histórie / budúcnosti, výrobky z piva ale hlavne na pivo. Bude spojená s ukážkami ako sa má čapovať pivo, kultúra pitia piva, prednášky o výrobe piva, jeho jednotlivých druhoch a pod. a samozrejme ochutnávka a predaj piva."

 

Více na www.salonpiva.sk.

 

Seminář Znojemský Hrozen

Českomoravský svaz minipivovarů, pořádá ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v Praze a University of New York v Praze odborný seminář pro minipivovary, který je zaměřen na konkrétní problémy minipivovarů. Seminář je doprovodnou akcí Festivalu Znojemský Hrozen, který se koná 16 – 18. října 2014.

 

 

Ve čtvrtek 16. října 2014 od 14,30 – 16,30 hodin ve Znojemské Besedě

 

 

Program semináře:

1. RNDr. Dagmar Matoulková, PhD. (VÚPS, a.s.): Mikrobiologie v minipivovarech

2. Ing. Josef Vacl, CSc. (University of New York In Prague/Port, s.r.o.):  Minipivovary jako atraktivní cíl cestovního ruchu v ČR

3. Ing. Jan Šuráň (PIVO Praha): Netradiční druhy piv, technologické postupy, chmelení

 

Účast na semináři je zdarma.

Festival šumavských pivovarů

Zdravím Vás, 

 

rád bych Vás pozval na "Festival šumavských pivovarů", který pořádáme u nás ve vesničce pod Boubínem. 

 

Účastníci jsou zatím:

 • Belveder Železná Ruda
 • Šumavský pivovar Vimperk
 • Lyer Modrava
 • Gabretus Volary
 • Glockner Svachova Lhotka
 • Jakub Vyšší Brod
 • Žumberk
 • Kout na Šumavě
 • Strakonice (jen s pivy Klostermann a Král Šumavy)
 

http://festivalpivovarubuk.cz/

https://www.facebook.com/events/503767563082305/

 

Na zdraví !!!

 

Bc. Zdeněk Mráz

+420 724 041 403

Přílohy