Pozvánka na 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, z.s. - připomenutí

Vážení přátelé,

 

dovolujeme si Vám ještě jednou připomenout konání 14. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která proběhne 18. března 2022 od 16:30, již tradičně v předvečer Jarní ceny českých sládků v Pivovarském dvoře Zvíkov. 

 

Prosíme, potvrďte svou účast na melisova@cmsmp.cz. Pokud se nemůžete účastnit, kontaktujte nás, prosím, zašleme Vám k vyplnění plnou moc. Pokud jste již svou účast potvrzovali, neberte tento email na zřetel. 

 

Již tradiční součástí celé akce je vzdělávací seminář, který začíná v 9:30 a bude mít tentokrát sedm přednášek na téma:

Chyby a nešvary v minipivovarech

 • Nešvary při sanitacích v minipivovarech (V. Machačný, Ecolab),
 • Pivo a voda (T. Graman, Euroclean, VŠCHT)
 • Kvalita piva, (ne)skutečná trvanlivost a DMT (D. Matoulková, J. Olšovská, VÚPS)
 • Správné značení výrobků a časté chyby (M. Mezerová, SZPI)
 • Nová generace odrůd chmele pro pivní styly (V. Nesvadba, K. Krofta, CHIŽ)
 • Způsob evidence výroby v minipivovarech – beseda s vedoucími pracovníky GŘC, (J. Boháč, Gen. ředitelství cel)
 • Strategie a činnost ČMSMP v příštím období (M. Voldřich, ČMSMP)

 

POZVÁNKA

na řádnou 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, z.s. která se bude konat

 

v pátek 18. března 2022 od 16:30 hodin v Pivovarském dvoře Zvíkov – Zvíkovské Podhradí 92

 

(prezence účastníků od 15:00 hodin)

 

Program:  

 1. Zahájení a přivítání
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti prezidia Svazu od 13. valné hromady konané dne 23. 9. 2021
 4. Zpráva revizora účtů
 5. Projednání organizace a seznamu účastníků X. ročníku Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
 6. Jarní cena českých sládků
 7. Schválení strategie Svazu na další období
 8. Schválení nově přihlášených členů
 9. Akce minipivovarů a jejich podpora, co udělat navíc
 10. Různé, ekonomické dopady, burza na stránkách Svazu atd.
 11. Diskuse
 12. Usnesení 14. valné hromady ČMSMP
 13. Závěr zasedání 14. valné hromady

 

 

Ukončení jednání valné hromady očekáváme zhruba v 17:30 hodin.

 

 

Dej Bůh štěstí!

 

Ing. Michal Voldřich

Prezident ČMSMP   

                                       

HK ČR: Souhrn informací k aktuálním tématům

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat souhrn informací z Hospodářské komory ČR.

 

Vážení kolegové,

chtěl bych vás ujistit, že si velmi dobře uvědomujeme veškeré komplikace související s probíhající energetickou krizí, dozvuky koronavirové pandemie a nově i dopady válečného konfliktu na Ukrajině na české podnikatele. Je zcela evidentní, že všechny uvedené faktory mají zcela zásadní vliv nejen na podnikatelskou sféru, ale také na celkovou hospodářskou kondici naší země. Přestože nynější vývoj situace sebou nese četná úskalí, rád bych vám všem poděkoval za to, že neztrácíte naději v lepší časy. Za sebe i celou hospodářskou komoru vám mohu slíbit, že budeme s mými kolegy i nadále usilovně pokračovat v kontinuální práci a každodenních jednáních s představiteli státu s cílem přispět k řešení nejpalčivějších problémů současnosti.

Kvůli vzájemné informovanosti a koordinaci vám zasílám stručný přehled informací doplněný o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

 • Lex Ukrajina

Na program středeční schůze vlády ČR bylo zařazeno několik legislativních návrhů, reagujících na rusko-ukrajinský válečný konflikt. Soboru novel se přezdívá Lex Ukrajina.

 • Prvním návrhem ze souboru je návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Ze strany MPSV navrhované opatření znamená, že příchozí uprchlíci, kterým je vydáváno speciální vízum za účelem strpění, budou mít na trhu práce stejná práva a povinnosti pro účely zaměstnanosti, jakými disponují cizinci s povoleným trvalým pobytem. Držitelé speciálního víza za účelem strpění tak budou moci za účelem zajištění vlastní obživy vstupovat do základních pracovněprávních vztahů bez nutnosti žádat o zvláštní veřejnoprávní povolení. Uvedený status bude znamenat mj. nárok uprchlíků na podporu v nezaměstnanosti v měsíční výši 5 558 Kč.

Navrhovány jsou také úpravy v zákoně o dětské skupině, a to s cílem pomoci s adaptací a začleněním rodičů uprchlíků a jejich dětí. Poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině bude v případě péče o děti uprchlíků možné hradit příspěvek na provoz ze státního rozpočtu. Vzhledem k potřebě integrace osob z Ukrajiny na trh práce a poptávce po službě péče o dítě ze strany ukrajinských rodičů je navrženo, aby i cizinci s dočasnou ochranou mohli vykonávat péči o dítě v dětské skupině. Rovněž bude uprchlíkům z Ukrajiny v nepříznivé sociální situaci, kteří vyžadují pomoc či péči jiné osoby, zajištěna potřebná péče, a to i ta, která se v České republice zajišťuje za úhradu. Na druhé straně se navrhuje umožnit uprchlíkům výkon povolání pracovníka v sociálních službách na základě čestného prohlášení o bezúhonnosti a o dosaženém stupni vzdělání. Vzhledem k dynamice ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny a jeho dopadů na osoby hledající útočiště v České republice se navrhují dvě nové formy pomoci.

 1. a) Humanitární dávka určená osobám, které opustily území Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu, které se nacházejí na území ČR a které na něm získaly pobyt od 24. února 2022. „První“ pomoc ve výši 5 000 Kč bude vyplacena „automaticky“. Další pomoc bude poskytnuta na žádost, pokud bude situace osoby zejména z hlediska příjmů a majetku i nadále neuspokojivá. Měsíční výše humanitární dávky i v tomto případě bude činit 5 000 Kč na osobu (maximálně po 5 měsíců). Umožňuje se, aby tato pomoc byla poskytnuta i držitelům speciálních víz za účelem strpění, tj. osobám, které získaly oprávnění k pobytu v ČR po vypuknutí konfliktu, avšak před účinností tohoto zákona. Pokud byla před účinností tohoto zákona osobě poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi, tato skutečnost neovlivní poskytnutí humanitární dávky. 
 2. b) Návrh na příspěvek pro solidární domácnost. Řada osob totiž poskytuje bezplatně osobám opouštějícím Ukrajinu ubytování. Příspěvek pro solidární domácnost je podporou zajištění ubytování osob požívajících dočasnou ochranu, neboť pomáhá zajistit potřebnou kapacitu. Současně jde o společenské ocenění osob, které dobrovolně poskytly ubytování osobám prchajícím před válečným konfliktem. Příspěvek je stanoven ve výši 1 000 Kč na ubytovaného cizince s dočasnou ochranou, maximálně lze zohlednit 5 ubytovaných osob (5 000 Kč) za kalendářní měsíc na jednu ubytovací jednotku, resp. jeden byt.
 • Druhý návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny je z pera ministerstva vnitra. Stěžejním principem navrhované právní úpravy je stanovení zvláštních postupů spojených s legalizací pobytu osob přicházejících na území ČR v důsledku probíhajícího ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny. Jedná se o speciální právní úpravu k zákonu o dočasné ochraně cizinců. Stanoví se, že i cizinci původem z Ukrajiny, kteří již na území ČR po vypuknutí ozbrojeného konfliktu přišli a bylo jim uděleno vízum za účelem strpění se považují za osoby, kterým se poskytuje dočasná ochraně podle tohoto nového zákona. Návrhem se řeší i poskytování zdravotních služeb uprchlíkům na našem území, které budou maximálně operativně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
 • Třetí je návrh zákona o zvláštních pravidlech v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Navrženým zákonem se stanoví zvláštní postupy spojené s přístupem ke vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny přicházejících na území ČR. Řeší se přijímání příchozích osob k předškolnímu, základnímu, střednímu a vyššímu odbornému školství a stanoví se zvláštní pravidla pro obsah vzdělávání těchto osob. Navrhují se také zvláštní pravidla pro vysoké školy.
 • Čtvrtý zákon je připraven ministerstvem financí jako návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podporou Ukrajiny. Cílem navrhovaných změn je daňová podpora dobročinné aktivity poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho obyvatelům v probíhajícím válečném konfliktu (při splnění určitých obecných podmínek). Z pohledu podnikatelů a zaměstnanců firem jde zejména o dočasné rozšíření
 • možnosti odečíst hodnotu bezúplatného plnění od základu daně poskytnutého v roce 2022 i v případě bezúplatného plnění poskytnutého za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajiny,
 • okruhu subjektů, kterým lze tato plnění v roce 2022 poskytnout, na stát Ukrajina, jeho územně správní celky a osoby se sídlem nebo bydlištěm na Ukrajině,
 • okruhu poplatníků, který si mohou při splnění ostatních podmínek hodnotu bezúplatného plnění od základu daně v roce 2022 odečíst, i na daňové rezidenty státu Ukrajina, pokud doloží, že příjmy ze zdrojů České republiky tvoří 90 % jeho zdanitelných příjmů (obdobná podmínka se v současném zákoně zkoumá u daňových rezidentů jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru než je Česká republika).

V návrhu zákona se současně navrhuje prodloužit dobu navýšení nejvyšší hodnoty bezúplatného plnění, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně, na 30 % o jeden rok (v souvislosti s koronavirovou krizí vyšší limit platil pro roky 2020 a 2021).

Navrhuje se urychlené projednání návrhů zákonů v tzv. stavu legislativní nouze. U návrhu MF potom, aby s návrhem zákona Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas již v prvém čtení.

 • Návod, jak má občan Ukrajiny postupovat při vyřízení náležitostí opravňující pobyt a práci na území ČR

HK ČR po návštěvě Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Praze připravila podrobný návod, jak má občan Ukrajiny postupovat při vyřízení náležitostí opravňující pobyt a práci na území ČR, včetně zajištění pojištění. Více informací naleznete ZDE. Aktuálně pracujeme na verzi v ukrajinském jazyce, kterou budeme po jejím dokončení publikovat na komorovém webu.

 • Pracovně-lékařské prohlídky uprchlíků z Ukrajiny

Vzhledem ke zvýšenému zájmu občanů Ukrajiny o práci v ČR se v posledních dnech setkáváme se situací, kdy zaměstnavatel, který je flexibilně ochoten a schopen zaměstnat uprchlíka z Ukrajiny, opakovaně naráží na to, že jeho poskytovatel pracovně-lékařských služeb odmítne této osobě provést vstupní prohlídku do zaměstnání z důvodu, že nemá výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře. Z uvedeného důvodu jsme ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu navrhli řešení, o kterém bude v nejbližších dnech vedeno jednání. O finální podobě vás budeme informovat.

 • Informační platforma pro nově příchozí občany Ukrajiny

HK ČR ve spolupráci s partnerskou firmou nula advisory s.r.o. vytvořila informační platformu pro nově příchozí občany Ukrajiny prostřednictvím digitální wallet karty, kterou nabídne k využití resortu ministerstva vnitra. Platforma má sloužit k zajištění efektivní a komplexní informovanosti ukrajinských občanů a v důsledku tak přispět k jejich co nejrychlejší integraci a zapojení do běžného a pracovního života.

 • Nedostatek surovin a vstupních materiálů

Uvědomujeme si, že další významnou komplikací pro podnikatele a živnostníky je také nedostatek vybraných komodit, jakožto vstupních zdrojů pro hospodářskou činnost. Tento problém se zdaleka netýká pouze oborů jako např. hutnictví či stavebnictví, ale i mnoha dalších. Situace, která byla významně ovlivněna koronavirovou pandemií, je bohužel v současnosti umocněna rovněž probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině. I na toto téma iniciujeme jednání s představiteli státu ve snaze pomoci řešit tento mnohdy až kritický stav.

 • Růst cen a vývoj inflace

Významným aktuálním problémem je růst cen a vývoj inflace. Vedení HK ČR se tímto tématem soustavně zaobírá. Naposledy o věci diskutovalo včera prezidium, které si všímalo např. růstu cen pohonných hmot. Je patrné, že bez zavedení včasných opatření je přímo ohrožena konkurenceschopnost českých dopravních firem i mobilita zboží a osob, proto jsme navrhli, aby stát uplatnil svá vlastnická práva ve firmě ČEPRO, který je jedním z největších velkoobchodníků s palivy v České republice a zároveň provozuje síť s 200 čerpacími stanicemi, čímž by ovlivnil cenu pohonných hmot na trhu. Detailní informace naleznete v této tiskové zprávě.

Samostatným tématem je samozřejmě i energetika. Vnímáme dramatické dopady na vaše podnikání, a proto se danému tématu intenzivně věnuje Energetická sekce HK ČR, která v rámci svých pravidelných zasedání za účasti zástupců gesčně příslušných ministerstev a předsedy ERÚ navrhuje a diskutuje možná řešení.

 • Podnikatelská poradna

V případě dotazů vztahujících se k zaměstnávání ukrajinských pracovníků se neváhejte obracet na podnikatelskou poradnu, kde se snažíme v rámci svých možností a kompetencí zodpovídat jednotlivé dotazy.

 • Zdroje informací z Hospodářské komory ČR

Vzhledem k turbulentnímu vývoji událostí doporučuji průběžně sledovat www.komora.cz, www.komoraplus.cz, pravidelný páteční Newsletter HK ČR či tiskové výstupy.

 

Věřím, že společně všechny výše uvedené výzvy společně ustojíme a překleneme toto složité období.

 

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

 

Děkuji za vaši přízeň a přeji vám mnoho sil.

 

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Pozvánka na 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, z.s. - připomenutí

Vážení přátelé,

 

dovolujeme si Vám připomenout konání 14. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která proběhne 18. března 2022 od 16:30, již tradičně v předvečer Jarní ceny českých sládků v Pivovarském dvoře Zvíkov. 

 

Prosíme, potvrďte svou účast na melisova@cmsmp.cz. Pokud se nemůžete účastnit, kontaktujte nás, prosím, zašleme Vám k vyplnění plnou moc.  

 

Na valné hromadě opět zhodnotíme naše hospodaření. Valné hromadě bude předcházet přednáška o strategii svazu na příští období, jež bude následně schválená VH. Účast přislíbili i předsedové/ředitelé „příbuzných“ svazů. Na valné hromadě budeme opět přijímat nové činné i přispívající členy. Dále projednáme 10. ročník Festivalu minipivovarů na Pražském hradě. Zde se počet zúčastněných ustálil na modelu 66 tuzemských a 3 zahraniční minipivovary. Závazně vybereme pivovary, které se zúčastní letošního ročníku. 

 

Dejte nám vědět, zda se Váš pivovar hodlá zúčastnit Festivalu v roce 2022. Termín je 10. a 11. června 2022. 

 

Pokud jste ohledně valné hromady a Festivalu minipivovarů na Pražském hradě již dávali vědět, neberte tento email na zřetel. 

 

Již tradiční součástí celé akce je vzdělávací seminář, který začíná v 9:30 a bude mít tentokrát sedm přednášek na téma:

Chyby a nešvary v minipivovarech

 • Nešvary při sanitacích v minipivovarech (V. Machačný, Ecolab),
 • Pivo a voda (T. Graman, Euroclean, VŠCHT)
 • Kvalita piva, (ne)skutečná trvanlivost a DMT (D. Matoulková, J. Olšovská, VÚPS)
 • Správné značení výrobků a časté chyby (M. Mezerová, SZPI)
 • Nová generace odrůd chmele pro pivní styly (V. Nesvadba, K. Krofta, CHIŽ)
 • Způsob evidence výroby v minipivovarech – beseda s vedoucími pracovníky GŘC, (J. Boháč, Gen. ředitelství cel)
 • Strategie a činnost ČMSMP v příštím období (M. Voldřich, ČMSMP)

 

 

POZVÁNKA

na řádnou 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, z.s. která se bude konat

 

v pátek 18. března 2022 od 16:30 hodin v Pivovarském dvoře Zvíkov – Zvíkovské Podhradí 92

 

(prezence účastníků od 15:00 hodin)

 

Program:  

 1. Zahájení a přivítání
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti prezidia Svazu od 13. valné hromady konané dne 23. 9. 2021
 4. Zpráva revizora účtů
 5. Projednání organizace a seznamu účastníků X. ročníku Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
 6. Jarní cena českých sládků
 7. Schválení strategie Svazu na další období
 8. Schválení nově přihlášených členů
 9. Akce minipivovarů a jejich podpora, co udělat navíc
 10. Různé, ekonomické dopady, burza na stránkách Svazu atd.
 11. Diskuse
 12. Usnesení 14. valné hromady ČMSMP
 13. Závěr zasedání 14. valné hromady

 

 

Ukončení jednání valné hromady očekáváme zhruba v 17:30 hodin.

 

 

Dej Bůh štěstí!

 

Ing. Michal Voldřich

Prezident ČMSMP   

                                       

 

Ukrajina: Stručný přehled informací a aktivit HK ČR (3. 3. 2022)

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat souhrn informací z Hospodářské komory ČR.

 

Vážení kolegové,

Hospodářská komora vnímá, že na prvním místě je nyní deeskalace válečného konfliktu a pomoc Ukrajině a jejím občanům, nicméně zároveň si plně uvědomujeme i negativní dopady současné situace na české podnikatele. Z uvedeného důvodu byl na dnešní den svolán mimořádný brífink Hospodářské komory k aktuální situaci na Ukrajině a podnikatelské pomoci. Na něm prezident V. Dlouhý společně s viceprezidenty R. Jakubským a T. Prouzou a dále V. Stárkem, prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR, a v neposlední řadě L. Kovaříkem, předsedou Sekce obranného průmyslu HK ČR, mj. představil návrhy, jak co nejrychleji a nejefektivněji integrovat Ukrajince, kteří do ČR v následujících týdnech z válečné oblasti přijdou. Vyjma klíčových výstupů z uvedeného brífinku níže naleznete stručný přehled informací doplněný o naše stanoviska a aktivity.

 • Brífink Hospodářské komory k aktuální situaci na Ukrajině a podnikatelské pomoci

Je evidentní, že současný válečný konflikt na Ukrajině bude mít nesporný humanitární i ekonomický dopad na Evropu. Čeští zaměstnavatelé se aktuálně potýkají s odlivem ukrajinských zaměstnanců. Podle expertního odhadu na základě bleskového šetření Hospodářské komory zasáhly odchody ukrajinských mužů 56 % respondentů zaměstnávajících Ukrajince. Účastníci brífinku zároveň vyjádřili ochotu a připravenost českých podnikatelů pomoci. Detailní informace můžete nalézt v této tiskové zprávě.

 • Anketa HK ČR: Zahraniční zaměstnanci a válka na Ukrajině

Abychom mohli efektivně pomoci našim podnikatelům zaměstnávajícím zahraniční pracovníky, na které bude mít válečný konflikt zcela jistě nežádoucí dopady, zrealizovali jsme bleskovou anketu mezi firmami zapojenými do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Ta byla otevřena pouze 24 hod. s tím, že nyní vyhodnocujeme její výsledky, které využijeme pro jednání s představiteli státu.

 • Zasedání pracovního týmu RHSD pro zaměstnávání zahraničních pracovníků za účasti HK ČR

Vedení HK ČR bude na zítřejším jednání tripartitní skupiny k problematice zaměstnávání cizinců prosazovat návrhy, které byly projednány již při schůzkách prezidenta HK ČR s gesčně příslušnými vládními činiteli. Z hlediska významnosti pro zaměstnavatele i budoucí zahraniční pracovníky je bezpochyby nejvýznamnějším návrhem možnost podat žádost o zaměstnaneckou kartu na území ČR bez nutnosti vycestování do ciziny. S ohledem na válečný konflikt a uzavření všech zastupitelských úřadů na Ukrajině je HK ČR připravena projednat návrhy na úpravu roční kvóty pro Ukrajinu. Cílem bude zajistit dostatečné přerozdělení kvóty pro jiné země, na které se budou zaměstnavatelé obracet v době válečného konfliktu na Ukrajině. Mezi další návrhy patří zrušení 30denní lhůty pro tzv. test trhu práce a otevření programu pro mikropodniky a OSVČ.

 • Novinky v Programu kvalifikovaný zaměstnanec 2022 - výstupy z online webináře Zaměstnávání cizinců z 3. zemí

MPO na úterní akci HK ČR podalo informaci o funkčnosti vládních programů pro zaměstnávání zahraničních pracovníků ze zemí mimo Běloruska, Ruska a Ukrajiny. HK ČR při této příležitosti ubezpečila, že je připravena přijímat a zpracovávat žádosti zaměstnavatelů, kteří se rozhodli využít kvalifikované pracovníky z jiných programových zemí. Více informací ZDE.

V rámci výše uvedeného webináře bylo zúčastněným sděleno, jak mají postupovat občané Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území ČR a co je nutné pro nově příchozí občany. Přesné informace vytvořeného rozdělovníku jsou k dispozici na stránkách MV ČR ZDE. Po vyřízení žádosti o speciální dlouhodobé vízum na pracovišti OAMP MV (je vydáváno pouze na 1 rok bez možnosti prodloužení) musí ukrajinský pracovník požádat o povolení k zaměstnání, a to krajskou pobočku ÚP podle místa, kde má být práce vykonávána. Společně s žádostí o povolení k zaměstnání je nutné předložit uzavřenou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem. Od této chvíle je možné začít pracovat u zaměstnavatele.  

MZV v rámci své prezentace mimo jiné upozornilo zaměstnavatele na provoz konzulárních jednatelství ČR v Košicích a Přemyšlu. Právě zde si mohou ukrajinští pracovníci vyzvednout dlouhodobá víza, o která zažádali před vypuknutím válečného konfliktu na GK ve Lvově. Další informace naleznete ZDE.

 • Seminář MPO k aktuálním podmínkám obchodu s Ruskou federací

Ministerstvo obchodu a průmyslu včera uspořádalo v reakci na nejasnosti ohledně obchodního styku s Ruskou federací seminář, jehož cílem bylo seznámit účastníky s obsahem sankcí, sankčním režimem i implementací zavedených opatření. Vzhledem k tomu, že problematika se bezprostředně týká celé řady firem, požádali jsme MPO o poskytnutí záznamu. Pro jeho zhlédnutí klikněte ZDE.

 • Nabídky pomoci Ukrajině

Ministerstvo vnitra ČR vytvořilo pro koordinaci nabídek a poptávek speciální internetové stránky www.nasiukrajinci.cz. Zde je možné informovat se, nabídnout pomoc menšího i většího rozsahu a přímo komunikovat s neziskovými organizacemi, obcemi a asistenčními centry krajů při domluvě konkrétního postupu.

 • Jak rozpoznat dezinformace ve veřejném a mediálním prostoru

Asociace komunikačních agentur (AKA) přináší členům Hospodářské komory i veřejnosti přehledný souhrn, jak rozpoznat dezinformace ve veřejném a mediálním prostoru v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině (dokument dostupný ZDE). AKA zároveň společně s partnery připravila web sdružující pomoc Ukrajině od občanů nebo podnikatelů: www.stojimezaukrajinou.cz.

 • Poradna pro podnikatele

Připomínáme, že HK ČR v rámci svých možností a kompetencí zodpovídá dotazy vztahující se k problematice zaměstnávání ukrajinských pracovníků prostřednictvím podnikatelské poradny.

Další informace, stanoviska a aktivity můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

 

Stejné informace jsme poskytli také všem zapojeným firmám do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Informace můžete dle svého uvážení dále sdílet mezi své členy, kterých se problematika rovněž dotýká.

 

S pozdravem,

Tým Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Dotazník PK ČR - dovoz a vývoz v souvislosti s válkou na Ukrajině

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat žádost Potravinářské komory ČR o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je sběr informací o dovozu a vývozu na Ukrajinu, do Ruska a Běloruska, pro další využití vedení Potravinářské komory ČR k prosazování zájmů členů.

 

Termín pro vyplnění: do 7. 3. 2022, 8.00 hod. Dotazník Vám zabere 3 minuty.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGzQYjU4yyif-iQ4grZCAAsVmx7ifDdRIwZ5Bj9ZAz7yngmw/viewform?usp=sf_link

Výběr legislativních aktualit za období leden - únor 2022

Vážení,

 

ZDE si Vám dovolujeme zaslat výběr legislativních aktualit za období leden - únor 2022.

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů Vám přeji krásný den,

 

srdečně zdraví,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

Pozvánka na 5. ročník odborné konference Český Sládek 2021

Vážení,

 

dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na 5. ročník odborné konference Český Sládek, která se bude konat 10. 3. 2022 v Černokosteleckém pivovaru v Kostelci nad Černými lesy.

 

Více informací a vstupenky získáte ZDE. Událost na FB naleznete ZDE

 

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

Pozvánka na 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, z.s.

Vážení přátelé,

 

zasíláme Vám pozvánku na 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, která se bude konat 18. března 2022 od 16.30, již tradičně v předvečer Jarní ceny českých sládků v Pivovarském dvoře Zvíkov. 

 

Prosíme, potvrďte svou účast na melisova@cmsmp.cz 

 

Na valné hromadě opět zhodnotíme naše hospodaření. Valné hromadě bude předcházet přednáška o strategii svazu na příští období, jež bude následně schválená VH. Účast přislíbili i předsedové/ředitelé „příbuzných“ svazů. Dále projednáme 10. ročník Festivalu minipivovarů na Pražském hradě. Zde se počet zúčastněných ustálil na modelu 66 tuzemských a 3 zahraniční minipivovary. Závazně vybereme pivovary, které se zúčastní letošního ročníku. 

 

Dejte nám vědět, zda se Váš pivovar hodlá zúčastnit Festivalu v roce 2022. Termín je 10. a 11. června. 2022. 

 

Termín valné hromady je volen tak, aby se případní zájemci mohli v pátek a v sobotu zúčastnit mezinárodní degustační soutěže minipivovarů „Jarní cena českých sládků 2022“. Vzhledem k již projevenému zájmu letos očekáváme rekordní počet vzorků v 15 kategoriích a degustace budou rozloženy do dvou soutěžních dnů.

 

Ještě je několik míst v degustačních komisích volných. Zašlete nám, prosím, jména degustátorů za Váš pivovar na jan.suran@cmsmp.cz, s tím, že jejich účast na degustaci je poté závazná.

    

Připomínáme, že je zde stále možnost čerpání slev na dodávky zboží a služeb od firem, s nimiž Svaz podepsal dohodu o spolupráci. Jejich profily najdete na našich webových stránkách v sekci dodavatelé.

 

Opět budeme přijímat nové činné i přispívající členy.

 

Již tradiční součástí celé akce je vzdělávací seminář, který začíná v 9:30 a bude mít tentokrát sedm přednášek na téma:

Chyby a nešvary v minipivovarech

 • Nešvary při sanitacích v minipivovarech (V. Machačný, Ecolab),
 • Pivo a voda (T. Graman, Euroclean, VŠCHT)
 • Kvalita piva, (ne)skutečná trvanlivost a DMT (D. Matoulková, J. Olšovská, VÚPS)
 • Správné značení výrobků a časté chyby (M. Mezerová, SZPI)
 • Nová generace odrůd chmele pro pivní styly (V. Nesvadba, K. Krofta, CHIŽ)
 • Způsob evidence výroby v minipivovarech – beseda s vedoucími pracovníky GŘC, (J. Boháč, Gen. ředitelství cel)
 • Strategie a činnost ČMSMP v příštím období (M. Voldřich, ČMSMP)

 

 

POZVÁNKA

na řádnou 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, z.s. která se bude konat

 

v pátek 18. března 2022 od 16:00 hodin v Pivovarském dvoře Zvíkov – Zvíkovské Podhradí 92

 

(prezence účastníků od 15:00 hodin)

 

Program:  

 1. Zahájení a přivítání
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti prezidia Svazu od 13. valné hromady konané dne 23. 9. 2021
 4. Zpráva revizora účtů
 5. Projednání organizace a seznamu účastníků X. ročníku Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
 6. Jarní cena českých sládků
 7. Schválení strategie Svazu na další období
 8. Schválení nově přihlášených členů
 9. Akce minipivovarů a jejich podpora, co udělat navíc
 10. Různé, ekonomické dopady, burza na stránkách Svazu atd.
 11. Diskuse
 12. Usnesení 14. valné hromady ČMSMP
 13. Závěr zasedání 14. valné hromady

 

 

Ukončení jednání valné hromady očekáváme zhruba v 17:30 hodin.

 

 

Dej Bůh štěstí!

 

Ing. Michal Voldřich

Prezident ČMSMP   

                                       

 

 

PIVEX 2022 - Speciály a miniSOUDEK - přihlášky a info pro minipivovary

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat následující pozvánku:

 

Vážení přátelé,

tradičně i v této koronavirové době společně s dalšími produkčními partnery a odbornými garanty zasíláme přihláškovou dokumentaci ke dvěma soutěžním degustacím pro marketingovou podporu a prezentaci českého pivovarnictví.  Zveme Vás k účasti v letošním již 8. ročníku odborné degustační soutěže výrobců sudových piv z minipivovarů a mimořádném 1. ročníku degustační soutěže pivních speciálů.

 

PIVEX22_speciály_prihlaska_pravidla

 

Zl_miniSoudek22_prihlaska_pravidla

 

8. ročník soutěže sudových piv výrobců z průmyslových pivovarů o titul:

„ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX 2022“

Vyhlášené kategorie pro sekci minipivovary: • světlé LEŽÁKY   

Uzávěrka přihlášek do soutěže sudových piv - 22. 2. 2022.

Předpokládaný termín jednokolové degustace je 6. 4. 2022. Veškeré informace najdete v přihláškové dokumentaci nebo nás kontaktujte.  

 

Mimořádný 1. ročník soutěže pivních speciálů – svrchně kvašených piv (v lahvích nebo jiných baleních) o titul:

„Zlatý pohár SPECIAL PIVEX 2022“

Vyhlášené kategorie:

 • stout, porter
 • ostatní – např. IPA, APA, NEIPA, pšeničná piva

Uzávěrka přihlášek do soutěže pivních speciálů - 22. 2. 2022.

Tato soutěž je otevřena průmyslovým pivovarů i minipivovarům pouze v letošním výročním 30. ročníku soutěží pod značkou PIVEX. Přepokládaný termín degustace je kolem poloviny března 2022. Veškeré informace najdete v přihláškové dokumentaci nebo nás kontaktujte.

Podle Vašeho zájmu použijte přiloženou (nebo si stáhněte v pdf – www.snip-brno.cz) přihláškovou dokumentaci s podrobnými informacemi a podmínkami degustačních soutěží, vyplňte a odešlete nejpozději ve stanoveném termínu - děkujeme. Dle potřeby dalších informací nás kontaktujte – kontaktní osoba Mgr. Richard Morávek, ředitel produkce a manažer soutěží PIVEX – rmoravek@snip-brno.cz, 604 297 571.

Slavnostní vyhlášení vítězů a oceněných piv všech soutěží PIVEX pro rok 2022, včetně 30. Zlatého poháru PIVEX a výročních ocenění připravujeme na 6. dubna 2022 ve večerních hodinách v úvodu 30. Galavečera pivovarníků a sladovníků Česka – PIVEX 2022, který se uskuteční v OREA Congress Hotelu Brno (dříve Voroněž). V dopoledních hodinách ve stejný den je plánována degustace sudových piv. Těšíme se, že počátkem dubna společně oslavíme už 30. setkání nejen českých a moravských pivovarníků a sladovníků pod značkou PIVEX.

 

Dej Bůh štěstí!

 

Jiří Morávek

generální ředitel

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.

Špitálka 41, 602 00  Brno

T: 543 537 202

E: director@snip-brno.cz

W: www.snip-brno.cz