Stanovy Českomoravského svazu minipivovarů

Článek 1

1.1. Českomoravský svaz minipivovarů a (dále v textu jen „svaz“) je samostatným společenstvím, sdružujícím nezávislé malé výrobce piva v České republice. Členy svazu jsou dále obce, fyzické i právnické osoby a jejich sdružení, přijaté valnou hromadou svazu. Vzniká podle § 2 zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.


1.2. Svaz prosazuje a obhajuje práva a společné zájmy svých členů, podporuje rozvoj aktivit, které přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti členů, zajišťuje kontakty s legislativními orgány, s příslušnými orgány státní správy, hospodářskou, obchodní a agrární komorou, výzkumnými, školícími, obchodními a zemědělskými institucemi a podává těmto orgánům návrhy a stanoviska k prosazování společných zájmů svých členů.

 

Článek 2
Název a sídlo.

2.1. Českomoravský svaz minipivovarů z.s.

2.2. Sídlem svazu je Podskalská 10, 128 46  Praha 2, Česká republika.

 

Článek 3
Zásady činnosti.

3.1. Svaz přispívá k vytvoření podmínek pro to, aby všichni členové svazu vykonávali činnost výroby piva v minipivovarech s vysokou odborností a profesionalitou a ve své činnosti prosazovali pravidla hospodářské soutěže. K tomu zejména pro své členy zpracovává:

3.1.1. Analýzy situace pivního trhu.
3.1.2. Přehledy o trhu pracovních sil – sládků.
3.1.3. Marketingové analýzy.
3.1.4. Posouzení ekonomických a daňových vlivů.
3.1.5. Zajišťování surovin.
3.1.6. Technologické poradenství.


3.2. Spolupracuje s odbornými svazy v tuzemsku a zahraničí.


3.3. O své činnosti svaz informuje členy průběžně. Informovanost zajišťuje prezident svazu.


3.4. Svaz uskutečňuje svoji činnost jak dovnitř, tak navenek, vůči třetím osobám na základě principu solidarity jeho jednotlivých členů, a to zejména v tom smyslu, že činní členové Svazu, uvedení dále v článku 4.3. pod písmenem c) těchto stanov, budou vykonávat svá práva a povinnosti, vyplývající z jejich členství ku prospěchu a k prosazování oprávněných zájmů všech ostatních členů Svazu.

 

Článek 4

Členství ve Svazu

4.1. Členství ve Svazu je dobrovolné.


4.2. Členové svazu jsou činní, čestní nebo přispívající.

4.3. Činným členem Svazu se může stát fyzická nebo právnická osoba s místem či sídlem podnikání na území České republiky, jejímž předmětem činnosti je výroba piva nebo která je domácím vařičem piva ve smyslu definice, obsažené v tomto článku 4.3. stanov.

Domácím vařičem piva se rozumí fyzická či právnická osoba provozující výrobu piva v domácích podmínkách do výstavu 200 hl piva za rok.

Mezi činnými členy Svazu se rozlišují :
a) domácí vařiči piva s domácí výrobou piva s ročním výstavem do 200,- hl,
b) minipivovary s roční kapacitou výstavu piva do 10 000 hl piva, které jsou malými nezávislými pivovary dle ust. § 82 zák.č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních,

Mezi takto rozlišenými činnými členy Svazu neexistují žádné rozdíly z hlediska jejich práv a povinností vyplývajících z jejich členství ve Svazu a dle těchto stanov.

4.3.1. Žadatel o členství ve Svazu je povinen podat přihlášku za člena Svazu. Žadatel o přijetí za činného člena k přihlášce připojí následující přílohy:

- výpis z Živnostenského rejstříku prokazující způsobilost k výrobě piva čestné prohlášení žadatele o tom, že splňuje podmínky definice domácího vařiče piva ve smyslu čl. 4.3. těchto stanov
- prohlášení žadatele o připravenosti k převzetí závazku řídit se těmito stanovami Svazu.

Žadatelé o přijetí za čestného nebo přispívajícího člena k přihlášce připojí:

Přihlášku podává žadatel prostřednictvím prezidia Svazu.

4.3.2. O přijetí žadatele za člena rozhoduje valná hromada Svazu na návrh prezidia. Členství ve Svazu vzniká žadateli dnem, kdy valná hromada rozhodla o přijetí žadatele za člena Svazu.
4.3.3. Při opakovaném vstupu do Svazu rozhoduje o členství valná hromada.

4.4. Čestným členem svazu mohou být pouze fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj českého pivovarnictví a sladařství a domácího vaření piva. O přijetí žadatele za čestného člena rozhoduje valná hromada Svazu na základě návrhu prezidia.

4.5. Přispívajícím členem svazu se mohou stát fyzické nebo právnické, tuzemské i zahraniční osoby, jejichž podnikatelská nebo zájmová činnost navazuje úzce na výrobu piva nebo sladu, nebo jejich propagaci, obce a jejich sdružení. O přijetí žadatele za přispívajícího člena Svazu rozhoduje valná hromada na základě návrhu prezidia.

4.6. Čestnému ani přispívajícímu členu nepřísluší ani aktivní ani pasivní volební ani hlasovací právo.

4.7. Členství ve Svazu zaniká:
4.7.1. Vystoupením člena ze Svazu na základě písemné výpovědi.
4.7.2. Úmrtím fyzické osoby a zánikem právnické osoby.
4.7.4. Vyloučením pro hrubé porušení stanov, jména Svazu nebo práv jeho členů.
4.7.5. Členové, kteří ze Svazu vystoupili nebo byli vyloučeni, ztrácejí veškerá práva na jmění Svazu a veškerá ostatní práva vyplývající z členství. Nejsou však zbavení závazků vůči Svazu, které vznikly před vyloučením.

 

Článek 5
Financování Svazu

5.1. Členové Svazu se podílejí na financování činnosti Svazu formou členských příspěvků, jejichž výše je uvedena dále v bodech 5.2., těchto stanov. Nakládání s členskými příspěvky členů Svazu je v kompetenci prezidia, které z těchto členských příspěvků hradí především náklady na služby spočívající v zajištění odborné pomoci v problematice pivního trhu, konkurence, statistik a správy daní, dále za prezentaci stanovisek Svazu na poli kontaktu se státními institucemi, za monitoring v médiích a marketingové konzultace v rozsahu specifikovaném zejména v článcích 3.1.1. až 3.1.6. těchto stanov.

5.2. Činní členové Svazu platí členské příspěvky ve výši 3.000,- Kč ročně.

5.3. Čestný člen Svazu neplatí žádné členské příspěvky.

5.4. Přispívající člen Svazu platí ročně jednorázový členský příspěvek ve výši 3.000,- Kč.

5.5. Členské příspěvky členů Svazu dle předchozích článků jsou splatné nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.

 

Článek 6
Člen má právo

6.1. Zúčastnit se jednání valné hromady a všech akcí pořádaných Svazem.

6.2. Má povinnost účastnit se jednání všech orgánů Svazu, pokud se jedná o jeho osobu, nebo o návrzích, podnětech či stížnostech, které orgánům Svazu předkládá. Pokud člen tohoto práva nevyužije, mohou orgány Svazu jednat a rozhodovat v jeho nepřítomnosti.

6.3. Činný člen má právo hlasovat na valné hromadě, být volen a volit do všech orgánů Svazu.

6.4. Podávat podněty, stížnosti a vznášet dotazy na všechny orgány Svazu a o výsledku být informován.

6.5. Na informace o činnosti Svazu, všech jeho orgánů a o všech opatřeních, která byla učiněna orgány Svazu.

6.6. Nahlížet do všech písemností Svazu v záležitostech týkajících se jeho osoby.

 

Článek 7
Člen má tyto povinnosti

7.1. Řídit se stanovami Svazu.

7.2. Platit finanční částku nebo členský příspěvek ve stanovené výši a termínech.

7.3. Podílet se na činnosti Svazu.

7.4. Řádně vykonávat volenou funkci nebo svěřené úkoly a nést za ně odpovědnost dle stanov Svazu.

7.5. Zdržet se jednání, které by mohlo poškodit zájmy Svazu.

 

Článek 8
Orgány Svazu

Orgány Svazu jsou:
1. Valná hromada
2. Prezidium
3. Revizor účtů

 

Článek 9
Valná hromada

9.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Její usnesení jsou závazná pro všechny členy i orgány Svazu.

9.2. Valnou hromadu svolává prezidium Svazu nejméně 1 x za rok.

9.3. Valná hromada:
9.3.1. Schvaluje, mění, ruší nebo doplňuje stanovy, volební řád Svazu a úkoly pro prezidium.
9.3.2. Schvaluje podmínky, termín a výši členských příspěvků.
9.3.3. Schvaluje zprávy o činnosti prezidia.
9.3.4. Schvaluje hospodaření Svazu za uplynulé období.
9.3.5. Rozhoduje o cílech a zásadách vztahů ke státním orgánům, sdružením zaměstnavatelů, odborovým svazům a mezinárodním institucím stejného zaměření a zahraničním živnostenským společenstvím.
9.3.6. Volí a odvolává členy prezidia Svazu a revizora účtů Svazu.
9.3.7. Rozhoduje o zrušení Svazu.
9.3.8. Rozhoduje na návrh prezidia o přijetí nového přispívajícího a činného člena Svazu a o vyloučení člena ze Svazu.
9.3.9. Rozhoduje o členství při opakovaném vstupu člena.
9.3.10. Schvaluje čestné členství ve Svazu.
9.3.11. Rozhoduje o dalších otázkách týkajících se činnosti Svazu.

9.4. Prezidium je povinno svolat valnou hromadu, pokud o to písemně požádá nejméně jedna třetina všech členů Svazu. Valnou hromadu musí prezidium v tomto případě svolat do 20 dnů od doručení poslední písemné žádosti, představující požadovanou míru hlasů.

9.5. Pozvánka na jednání valné hromady musí být písemná, musí obsahovat program jednání a musí být odeslána každému členovi Svazu na adresu uvedenou v seznamu členů Svazu nejméně 30 dnů před datem jednání valné hromady.

9.6. Jednání valné hromady.
9.6.1. Valná hromada nejprve projedná program uvedený na pozvánce. Další jednání probíhá podle potřeb a zájmů jednotlivých členů Svazu.
9.6.2. Jednání řídí prezident Svazu nebo pověřený člen prezidia.
9.6.3. Hlasování o jednotlivých bodech programu probíhá na společné schůzi přítomných činných členů, kde každý činný člen Svazu má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů přítomných členů má hlas prezidenta Svazu dvojnásobnou váhu.
9.6.4. O jednání a výsledku hlasování se pořizuje zápis, který prezidium Svazu zašle jednotlivým členům do 1 týdne po skončení valné hromady.
9.6.5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno nejméně 30 % všech činných členů Svazu.
9.6.6. Není-li valná hromada usnášení schopná, prezidium Svazu svolá další valnou hromadu do 30 dnů. Tato valná hromada je schopna se usnášet o původním programu.
9.6.7. Nezaplacením členského příspěvku ke dni konání valné hromady zaniká právo člena hlasovat, volit a být volen.
9.6.8. Valná hromada rozhoduje o změně stanov Svazu vždy nadpoloviční většinou všech činných členů Svazu. O všech ostatních záležitostech rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů činných členů, přítomných na valné hromadě.

 

Článek 10
Prezidium

10.1. Prezidium je statutárním orgánem Svazu, svými úkony zastupuje Svaz navenek.
10.1.1 Prezidium Svazu má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Kandidáti na pozice členů prezidia mohou být navrženi kterýmkoliv členem Svazu.
10.1.2. Funkční období členů prezidia jsou tři roky. První prezidium bude zvoleno na prvé řádné valné hromadě.

10.2. Prezidium:
10.2.1. Ve své činnosti se řídí usneseními valné hromady.
10.2.2. Řídí činnost Svazu mezi zasedáními valné hromady.
10.2.3. Svolává valnou hromadu.
10.2.4. Zastupuje Svaz navenek.
10.2.5. Připravuje všechny podklady a materiály pro jednání valné hromady.
10.2.6. Informuje valnou hromadu o činnosti za uplynulé období mezi jednotlivými valnými hromadami.
10.2.7. Má právo pro získání podkladů a odborných stanovisek potřebných k řešení společných cílů Svazu, ustanovit pracovní skupiny, které mohou být doplněny o externí odborníky.
10.2.8. Prezidium vede seznam všech členů Svazu s tím, že zvlášť vede seznam členů činných, čestných a přispívajících a  zajišťuje jejich rozdělení dle čl. 4.3. písm. a), b) a c).
10.2.9. Prezidium volí ze svého středu tajně prezidenta a viceprezidenta.
10.2.10. Zasedání prezidia Svazu se koná nejméně jednou za kalendářní pololetí a je svoláváno prezidentem písemnou pozvánkou odesílanou nejméně 10 dní před zasedáním prezidia na adresu člena prezidia. Zasedání se koná v sídle Svazu, pokud nebude dohodnuto jinak. Zasedání prezidia je usnášení schopné, pokud jsou přítomni 3 členové prezidia. Prezidium rozhoduje o všech záležitostech většinou všech hlasů přítomných členů prezidia. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
10.2.11. Prezidium je oprávněno přijímat rozhodnutí i mimo zasedání formou tzv. per rollam na základě hlasování provedeného prostřednictvím komunikačních prostředků (fax, email, telefon). V takovémto případě je k platnému přijetí rozhodnutí prezidia zapotřebí, aby pro přijetí rozhodnutí hlasovala nadpoloviční většina všech členů prezidia. Rozhodnutí přijaté touto formou musí být vyhotoveno v písemné podobě nejpozději do sedmi dnů od jeho přijetí a podepsáno prezidentem a viceprezidentem.

 

Článek 11
Revizor účtů

11.1. Revizor účtů je volen valnou hromadou na 3 roky.
11.1.1. Je nejvyšším revizním orgánem Svazu, nezávislým na prezidiu.
11.1.2. Má právo zúčastňovat se jednání všech orgánů Svazu s hlasem poradním.

11.2. Revizor účtů.
11.2.1. Sleduje hospodaření Svazu.
11.2.2. Kontroluje hospodaření s finančními prostředky a majetkem Svazu.
11.2.3. Předkládá valné hromadě 1 x ročně stanovisko ke zprávě o hospodaření Svazu a o výsledku své kontrolní činnosti.
11.2.4. Je povinen jedenkrát za rok a má právo kdykoliv provádět kontrolu účtů a účetní evidence Svazu.
11.2.5. Upozorňuje orgány Svazu na zjištěné nedostatky, předkládá návrhy na jejich odstranění.
11.2.6. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.

 

Článek 12
Sekretariát

12.1. Sekretariát zřizuje a řídí prezident Svazu.

12.2. Sekretariát zabezpečuje administrativu Svazu.

12.3. Sekretariát Svazu vede a archivuje účetnictví Svazu.

 

Článek 13
Majetek a hospodaření

13.1. Svaz hospodaří s vlastním majetkem podle zásad schválených valnou hromadou.

13.2. Finanční prostředky pro svoji činnost získává Svaz prostřednictvím:
- členských příspěvků svých členů dle čl. 5 těchto stanov,
- jiných příjmů.

13.3. Svaz není podnikatelskou organizací, vylučují se aktivity s cílem dosažení zisku.

13.4. O nákupu, zcizování a zatěžování nemovitého majetku Svazu rozhoduje valná hromada Svazu. Dispozice s ostatním majetkem Svazu je v kompetenci prezidia, které je za tyto své úkony odpovědno valné hromadě.
13.5. Za řádné vedení účtů a účetní evidence odpovídá prezident Svazu.

 

Článek 14
Závěrečná ustanovení

14.1. Za Svaz vůči třetím osobám jedná v celém rozsahu samostatně prezident nebo na základě písemného pověření prezidenta viceprezident. Prezident nebo viceprezident se při jednání za Svaz vůči třetím osobám  prokazují rozhodnutím prezidia o volení do jejich funkcí.

14.2. Svaz vzniká registrací u Ministerstva vnitra České republiky.