POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

(dále jen „Poučení“)

 

Jménem Českomoravského svazu minipivovarů, z.s., IČ: 229 02 953, se sídlem Podskalská 365/10, Nové Město, 128 00 Praha 2, Česká republika, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, oddíl V, vložka 59431 (dále jen „ČMSMP“ nebo „my“ nebo „Správce“) Vám děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil/a. V tomto informačním dokumentu (Poučení) bychom Vám rádi poskytli podrobné informace o zpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely. Prosíme, přečtěte si níže uvedené informace o zpracovávání osobních údajů, které jsme koncipovali formou přehledného poučení, a to tak, aby bylo toto informační memorandum co nejvíce přehledné a praktické pro vyhledávání informací.

 

Pokud byste měli k Vašemu souhlasu či našemu Poučení jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se na nás obrátit na e-mailovou adresu melisova@cmsmp.cz nebo přímo písemně na korespondenční adresu našeho spolku.

 

ČMSMP zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákony platnými v České republice a také v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení“).

 1. Komu souhlas udělujete – správce osobních údajů

Váš souhlas udělujete, tedy správcem Vašich osobních údajů je ČMSMP.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely

 

Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jaké a jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme.

 

Osobní údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují:

 • e-mailová adresa
 • jméno a příjmení (pokud bylo sděleno či je patrné z komunikace či e-mailové adresy);
 • Vaše společnost (pokud bylo sděleno či je patrné z komunikace či e-mailové adresy).

 

V následující části Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde, včetně příkladů:

 

Základní identifikační údaje

Vaše jméno a příjmení jsou pro nás důležité, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu a mohli Vás oslovovat Vaším jménem.

 

Kontaktní údaje

E-mailová adresa je nezbytná k tomu, abychom Vám byli schopni naši komunikaci doručit. Jinak byste se nemuseli o naší nabídce dovědět, a to by byla škoda.

 1. Zdroje osobních údajů

Údaje zpracovávané v rámci souhlasu získáváme přímo od Vás (identifikační údaje, e-mailová adresa apod.) ve chvíli, kdy nám Vaše údaje poskytnete na naší webové stránce (www.minipivo.cz).

 

 1. Pro jaké účely souhlas udělujete a jakým způsobem jsou zpracovávány

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka služeb a informace o aktivitách ČMSMP, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování a analýzy s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám.

S Vaším souhlasem zpracováváme Vaše osobní údaje primárně s cílem vytvoření vhodné nabídky služeb a informace o aktivitách ČMSMP. Nechceme Vás obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací, proto shromažďované osobní údaje využíváme k tomu, abychom lépe poznali Vaše potřeby a byli Vám schopni nabídnout vhodné produkty. Může to být nabídka služeb či ostatní nabídky a pobídky týkající se ČMSMP, informace o akcích a o ČMSMP či o novinkách v oblasti pivovarského průmyslu.

Ke komunikaci s Vámi využíváme výlučně e-mailovou komunikaci.

Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit strukturaci osobních údajů do datového soboru a analýzy či různé segmentace. Zpracování může být jak manuální, tak automatizované.

 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů k výše popsaným marketingovým účelům je Váš výslovný souhlas s tímto zpracováním.

 1. Kdo další může Vaše osobní údaje zpracovávat

Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje.

Správce může pověřit zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel zpracovatele. Tento postup používá v některých případech i ČMSMP při zpracování osobních údajů pro marketingové účely. V těchto případech je smluvně i právními předpisy garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany ČMSMP.

Pro zpracování údajů pro účely marketingu mohou mít k Vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zpracovatelé osobních údajů, jejichž úkolem je poskytovat služby ČMSMP.

 1. Na jak dlouho souhlas udělujete

Váš souhlas udělený ČMSMP bude platný a použitelný do jeho odvolání z Vaší strany.

V případě skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány pro marketingové účely, vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

 1. Jak můžete svůj souhlas odvolat

Vámi udělený souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat.

Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš případný smluvní vztah s ČMSMP ani na využívání našich služeb či realizaci vztahů, pro které není tento souhlas potřebný.

Souhlas lze odvolat:

 • pomocí odkazu pro odhlášení odběru newsletteru, který je obsažen v každém newsletteru;
 • písemným oznámením zaslaným na adresu sídla ČMSMP; a/nebo
 • oznámením zaslaným na e-mailovou adresu melisova@cmsmp.cz

V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

 1. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů

 

VAŠE PRÁVA

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva, vyplývající z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu a doplnění nepřesných a neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů (tzv. právo „být zapomenut“), (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku.

 • právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od nás informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme či nikoliv, a pokud tomu tak je, pak máte právo k těmto osobním údajům získat přístup;

 

 • právo na opravu osobních údajů – v případě, že se domníváte, že zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo na jejich opravu, případně máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

 

 • právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) - v případě, že nás požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, bez zbytečného odkladu tak učiníme, a to zejména v případě, že:
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu a tento souhlas odvoláte a zároveň neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • Vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a zároveň neexistují žádné převažující či oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

 

 • právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požádat nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že:
 • popíráte přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a zároveň jste odmítli výmaz osobních údajů a žádáte o omezení jejich použití;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale zároveň je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a prozatím nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

 • právo na přenositelnost osobních údajů – na základě Vaší žádosti předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu zpracováváme na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste nám poskytl(a), předali Vám či jinému správci, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět;

 

 • právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely veřejného zájmu nebo pro účely našeho oprávněného zájmu. Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na našem oprávněném zájmu (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu. V takovém případě již nebudou Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány

Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen právní předpis či Vaše práva.

Kde můžete svá práva uplatnit a jak?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu melisova@cmsmp.cz nebo formou písemné žádosti zaslané na adresu sídla ČMSMP.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď?

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

 

Českomoravský svaz minipivovarů z.s.

 

www.minipivo.cz