STANOVY ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU MINIPIVOVARŮ

STANOVY SPOLKU
Českomoravský svaz minipivovarů z.s.
(dále jen „Svaz“)

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVAZU


Čl. 1
Název a sídlo

 

1. Název Svazu zní: Českomoravský svaz minipivovarů z.s.
2. Sídlem Svazu je: Praha.


Čl. 2
Povaha a účel Svazu

 

1. Svaz je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Svaz byl založen jako samosprávný a dobrovolný svazek sdružující nezávislé malé výrobce piva v České republice bez ohledu na jejich postavení, velikost a formu vlastnictví.

 

2. Svaz je zřizován na dobu neurčitou.

 

3. Svaz prosazuje a obhajuje práva a společné zájmy svých členů, podporuje rozvoj aktivit, které přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti členů, zajišťuje kontakty s legislativními orgány, s příslušnými orgány státní správy, oborovými odbornými komorami, výzkumnými, školícími, obchodními a zemědělskými institucemi a podává těmto orgánům návrhy a stanoviska k prosazování společných zájmů svých členů.

 

4. Svaz přispívá k vytvoření podmínek pro to, aby všichni členové Svazu vykonávali činnost výroby piva v minipivovarech s vysokou odborností a profesionalitou a ve své činnosti prosazovali pravidla hospodářské soutěže.

 

5. Svaz spolupracuje s odbornými svazy v tuzemsku a zahraničí.

 

II. ČLENOVÉ SVAZU
Čl. 3
Členství ve Svazu

 

1. Členství ve Svazu je dobrovolné.

 

2. Členové Svazu (členství) jsou různého druhu, a to:
(a) činní členové;
(b) čestní členové; a
(c) přispívající členové.

 

3. O přijetí za člena Svazu rozhoduje valná hromada na základě návrhu prezidia. Členství člena ve Svazu vzniká dnem, kdy valná hromada rozhodla o jeho přijetí za člena Svazu.

 

4. Svaz vede seznam členů Svazu. Do seznamu členů se zapisuje:
(a) obchodní firma, název či jméno a příjmení člena Svazu;
(b) označení druhu členství člena Svazu;
(c) je-li členem Svazu právnická osoba nebo obec, identifikace zástupce člena Svazu (fyzická osoba); a
(d) e-mailová adresa a telefonní číslo na člena Svazu nebo jeho zástupce.
Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí prezidium. Seznam členů Svazu je neveřejný, ale může být jakémukoli členovi Svazu zpřístupněn na základě jeho odůvodněné písemné žádosti. Důvodnost žádosti posuzuje prezidium.

 

5. Členství ve Svazu zaniká:
(a) vystoupením člena ze Svazu na základě jeho písemného oznámení doručeného Svazu;
(b) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;
(c) nezaplatí-li člen členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Svazem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, a to uplynutím této lhůty;
(d) zánikem Svazu; nebo
(e) vyloučením člena Svazu pro závažné porušení těchto stanov, poškození zájmů a/nebo dobrého jména Svazu nebo jeho ostatních členů, a to postupem podle ustanovení § 239 – § 242 občanského zákoníku.


Činní členové

 

6. Činným členem Svazu se může stát fyzická nebo právnická osoba s místem či sídlem podnikání na území České republiky:
(a) jejímž předmětem podnikání je výroba piva (pivovarnictví a sladovnictví) a je tzv. malým nezávislým pivovarem ve smyslu ustanovení § 82 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřební dani, ve znění pozdějších předpisů, s ročním výstavem do 30.000 hl piva včetně; nebo
(b) jež je tzv. domácím vařičem piva ve smyslu níže uvedené definice, kterým se rozumí fyzická či právnická osoba provozující výrobu piva v domácích podmínkách do výstavu 20 hl piva za rok.
Mezi takto rozlišenými činnými členy Svazu neexistují žádné rozdíly z hlediska jejich práv a povinností vyplývajících z jejich členství ve Svazu a dle těchto stanov.

 

7. Žadatel o členství činného člena Svazu je povinen podat přihlášku, která se podává v sídle Svazu k rukám prezidenta Svazu. Přihláška žadatele musí zejména obsahovat:
(a) identifikaci žadatele o členství ve Svazu;
(b) výpis z živnostenského rejstříku prokazující způsobilost k výrobě piva (živnost pivovarnictví a sladovnictví);

(c) čestné prohlášení, že jeho výstav piva za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 30.000 hl, nebo v případě začínajícího výrobce piva čestné prohlášení, že pro nejbližší celý kalendářní rok nepředpokládá výstav piva přesahující 30.000 hl;

(d) v případě žadatele - domácího vařiče piva namísto čestného prohlášení dle písm. (c) čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky definice tzv. domácího vařiče piva, jak jsou uvedeny výše; a
(e) čestné prohlášení žadatele o tom, že je v případě přijetí za činného člena Svazu připraven řídit se těmito stanovami Svazu.


Čestní členové

 

8. Čestným členem Svazu mohou být pouze fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj českého pivovarnictví a sladařství a domácího vaření piva.

 

9. Kandidáty čestného členství navrhuje valné hromadě prezidium, a to na základě svých poznatků nebo na doporučení některého z činných členů. Kandidaturu je prezidium povinno valné hromadě odůvodnit.

 

10. Kandidát na čestného člena musí před hlasováním o jeho přijetí za čestného člena Svazu vyjádřit se svým přijetím za čestného člena Svazu svůj souhlas a prohlásit, že je v případě přijetí za čestného člena Svazu připraven řídit se těmito stanovami Svazu.

 

11. Čestnému členovi Svazu nepřísluší ani aktivní ani pasivní volební či hlasovací právo.

 

12. Čestný člen Svazu má na valné hromadě Svazu hlas poradní.


Přispívající členové

 

13. Přispívajícím členem Svazu se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, a to tuzemské i zahraniční, jejichž podnikatelská nebo zájmová činnost navazuje úzce na výrobu piva nebo sladu nebo jejich propagaci, obce a jejich sdružení.

 

14. Žadatel o členství přispívajícího člena Svazu je povinen podat přihlášku, která se podává v sídle Svazu k rukám prezidenta Svazu.

 

Přihláška žadatele musí zejména obsahovat:
(a) identifikaci žadatele o členství ve Svazu;
(b) výpis z živnostenského rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku prokazující podnikatelskou či zájmovou návaznost výrobu piva nebo sladu nebo jejich propagaci (s výjimkou obcí a jejich sdružení); a
(c) čestné prohlášení žadatele o tom, že je v případě přijetí za přispívajícího člena Svazu připraven řídit se těmito stanovami Svazu.

 

15. Přispívajícímu členovi Svazu přísluší aktivní i pasivní volební či hlasovací právo.


Změna druhu členství

 

16. Přesáhne-li roční výstav piva činného člena dva roky po sobě 30.000 hl, přestává být takový člen činným členem a stává se přispívajícím členem, a to k 1. lednu roku následujícího po roce, v němž podruhé v řadě došlo k tomuto přesáhnutí.

 

17. Klesne-li roční výstav piva člena, který se dle čl. 3 odst. 16 stal přispívajícím členem, dva roky po sobě na 30.000 hl či méně, může takový člen do 31. března následujícího roku písemně oznámit prezidiu, že si přeje stát se činným členem, pokud současně s tímto oznámením prezidiu doloží roční výstav za předchozí dva roky; v takovém případě přestává být přispívajícím členem a stává se činným členem dnem doručení tohoto oznámení prezidiu.


Čl. 4
Členské příspěvky

 

1. Členové Svazu se podílejí na financování činnosti Svazu formou členských příspěvků podle těchto stanov.

 

2. Nakládání s členskými příspěvky členů Svazu je v kompetenci prezidia, které z těchto členských příspěvků hradí především náklady na provoz a propagaci Svazu a činnosti sledující účel Svazu podle čl. 2 těchto stanov.

 

3. Výši a splatnost členských příspěvků na příslušný kalendářní rok určuje valná hromada Svazu na návrh prezidia Svazu svým rozhodnutím přijatým nejpozději do 31. prosince roku, který příslušnému kalendářnímu roku předchází. V případě, že valná hromada Svazu o výši členských příspěvků na příslušný kalendářní rok nerozhodne, zůstává výše členských příspěvků stejná jako v předcházejícím kalendářním roce, a to bez ohledu na způsob, jakým byla tato výše určena či se členy dohodnuta.

 

 

Čl. 5
Práva členů

 

1. Členové Svazu mají právo:
(a) účastnit se jednání valné hromady Svazu a všech akcí pořádaných Svazem (za podmínek pro jednotlivé akce Svazem stanovené);
(b) podávat podněty, stížnosti a vznášet dotazy na všechny orgány Svazu a o výsledku být informován;
(c) být přizván na jednání všech orgánů Svazu, pokud se jedná o jeho osobu nebo o návrhy, podněty či stížnosti, které orgánů Svazu předkládá. Pokud takové právo člen nevyužije, mohou příslušné orgány jednat a rozhodovat i v jeho nepřítomnosti;
(d) na informace o činnosti Svazu, všech jeho orgánů a o všech opatřeních, která byla učiněna orgány Svazu; a
(e) nahlížet do všech písemností Svazu v záležitostech týkajících se jeho osoby.


2. Právo hlasovat na valné hromadě, být volen a volit do všech orgánů Svazu a podávat návrh a protinávrhy na hlasování na valné hromadě mají (i) činní členové Svazu a (ii) přispívající členové Svazu.


Čl. 6
Povinnosti členů

 

1. Členové Svazu mají povinnost:
(a) účastnit se jednání všech orgánů Svazu, pokud se jedná o jeho osobě, nebo o návrzích, podnětech či stížnostech, které orgánům Svazu předkládá; pokud člen tohoto práva nevyužije, mohou orgány Svazu jednat a rozhodovat v jeho nepřítomnosti;
(b) účastnit se osobně nebo v zastoupení jednání valné hromady Svazu;
(c) řídit se stanovami Svazu;
(d) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu;
(e) podílet se aktivně na činnosti Svazu;

(f) přesáhl-li roční výstav piva činného člena dva roky po sobě 30.000 hl, oznámit tuto skutečnost prezidiu do 31. března následujícího roku; a
(g) zdržet se jednání, které by mohlo poškodit zájmy a dobré jméno Svazu nebo jeho ostatních členů.


III. ORGANIZACE SVAZU


Čl. 7
Systém vnitřní struktura a orgány Svazu

 

1. Svaz má tyto orgány:
A. valnou hromadu,
B. prezidium, a
C. revizora účtů.

 

A. VALNÁ HROMADA


Čl. 8
Postavení a působnost valné hromady

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech, které do její působnosti svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

 

2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
(a) určování hlavního zaměření činnosti Svazu;
(b) rozhodování o přijetí či změně stanov Svazu a volebního řádu, byl-li přijat;
(c) schvalování výše a podmínek členských příspěvků;
(d) schvalování výsledku hospodaření Svazu;
(e) schvalování zprávy o činnosti prezidia Svazu;
(f) volí a odvolává členy prezidia Svazu a revizora účtů Svazu;
(g) hodnocení činnosti dalších orgánů Svazu i jejich členů;
(h) rozhodování o zrušení Svazu s likvidací nebo o jeho přeměně; a
(i) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.


3. Valnou hromadu řídí prezident Svazu nebo jiný pověřený člen prezidia Svazu. Valná hromada volí svého zapisovatele; může tak zvolit i osoby, které nejsou členy Svazu.


Čl. 9
Účast na valné hromadě

 

1. Každý člen Svazu je oprávněn účastnit se valné hromady.

 

2. Člen se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná.

 

3. Valné hromady se účastní členové prezidia a revizor účtů. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané prezidiem Svazu.


Čl. 10
Svolávání valné hromady

 

1. Valnou hromadu svolává prezidium Svazu nejméně jedenkrát do roka.

 

2. Prezidium je dále povinno svolat valnou hromadu, pokud o to písemně požádá nejméně jedna třetina všech členů Svazu. Nesvolá-li prezidium Svazu zasedání valné hromady do třiceti (30) dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady Svazu na náklady Svazu sám.

 

3. Pozvánka na jednání valné hromady musí být písemná, musí obsahovat program jednání valné hromady a musí být odeslána elektronicky nebo poštou každému členovi Svazu na e-mailovou adresu nebo korespondenční adresu uvedenou v seznamu členů Svazu, a to nejméně třicet (30) dnů před datem jednání valné hromady. Prezidium zároveň pozvánku uveřejní na internetových stránkách Svazu.


Čl. 11
Jednání valné hromady

 

1. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 30 % všech činných a přispívajících členů. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných činných a přispívajících členů, s výjimkou rozhodování o přijetí či změně stanov Svazu a/nebo volebního řádu, byl-li přijat, ke kterému je třeba nadpoloviční většiny všech činných a přispívajících členů.

 

2. Není-li valná hromada usnášeníschopná, prezidium Svazu svolá náhradní valnou hromadu do třiceti (30) dnů. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet o původním programu za přítomnosti alespoň 30 % všech činných a přispívajících členů.

 

3. Každý činný a přispívající člen má jeden (1) hlas.

 

4. Činný a/nebo přispívající člen, který je v prodlení se zaplacením členského příspěvku ke dni konání valné hromady, pozbývá pro příslušnou valnou hromadu svá práva.

 

5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.

 

6. V případě rovnosti hlasů přítomných členů má hlas prezidenta Svazu dvojnásobnou váhu.

 

7. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o jednotlivých bodech programu, jak byl uveden na pozvánce. Další jednání probíhá podle potřeb a zájmů jednotlivých členů Svazu.

 

8. O jednání a výsledku hlasování na valné hromadě se pořizuje zápis, který prezidium Svazu zašle jednotlivým členům do třiceti (30) dnů od skončení valné hromady.

 

B. PREZIDIUM


Čl. 12
Postavení a působnost prezidia

 

1. Prezidium je statutárním orgánem Svazu.

 

2. Prezidium:
(a) se ve své činnosti řídí usneseními valné hromady;
(b) řídí činnost Svazu;
(c) svolává valnou hromadu Svazu;
(d) zastupuje Svaz navenek;
(e) připravuje všechny podklady a materiály pro jednání valné hromady Svazu;
(f) informuje valnou hromadu o činnosti za uplynulé období mezi jednotlivými valnými hromadami;
(g) má právo pro získání podkladů a odborných stanovisek potřebných k řešení společných cílů Svazu, ustanovit pracovní skupiny, které mohou být doplněny o externí odborníky;
(h) vede seznam členů Svazu; a
(i) má veškerou působnost, kterou tyto stanovy nebo zákon nesvěřuje valné hromadě nebo revizorovi účtů, nebo jí výslovně svěřují prezidiu.

 

3. Zasedání prezidia Svazu se koná nejméně jednou za kalendářní pololetí a je svoláváno prezidentem písemnou pozvánkou odesílanou nejméně deset (10) dní před zasedáním prezidia na e-mailovou adresu člena prezidia. Zasedání se koná v sídle Svazu, pokud nebude dohodnuto jinak. Zasedání je možné též prostřednictvím konferenčního telefonického hovoru, či s využitím komunikačních platforem (Google Meet, Microsoft Teams apod.). Zasedání prezidia je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni všichni tři (3) členové prezidia. Prezidium rozhoduje o všech záležitostech většinou všech hlasů přítomných členů prezidia. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.


4. Prezidium je oprávněno přijímat rozhodnutí i mimo zasedání formou tzv. per rollam na základě hlasování provedeného prostřednictvím komunikačních prostředků (fax, e-mail, telefon, prostředky elektronické komunikace). V takovémto případě je k platnému přijetí rozhodnutí prezidia zapotřebí, aby pro přijetí rozhodnutí hlasovala nadpoloviční většina všech členů prezidia. Rozhodnutí přijaté touto formou musí být vyhotoveno v písemné podobě nejpozději do sedmi (7) dnů od jeho přijetí a podepsáno prezidentem a viceprezidentem.


Čl. 13
Složení a funkční období prezidia

 

1. Prezidium Svazu má tři (3) členy. Členy prezidia volí a odvolává valná hromada Svazu. Prezidium volí a odvolává svého předsedu – prezidenta a místopředsedu – viceprezidenta.

 

2. Funkční období členů prezidia činí tři (3) roky. Opětovná volba člena prezidia je možná.

 

3. Člen prezidia může ze své funkce odstoupit. Člen prezidia je povinen oznámit odstoupení prezidiu. Výkon funkce člena prezidia končí v takovém případě uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení prezidiu, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.


Čl. 14
Zvláštní povinnosti prezidenta

 

1. Prezident řídí a zřizuje sekretariát Svazu, který zabezpečuje administrativně fungování Svazu, zejména vede účetnictví Svazu a zajištuje komunikaci Svazu navenek.

 

2. Za řádné vedení účtů a účetní evidence odpovídá prezidium Svazu.

 

C. REVIZOR ÚČTŮ


Čl. 15
Postavení a působnost revizora účtů

 

1. Revizor účtů je zvláštní revizním orgánem Svazu, nezávislým na prezidiu. Revizor účtů má právo zúčastňovat se jednání všech orgánů Svazu s hlasem poradním.

 

2. Revizor účtů:
(a) sleduje hospodaření Svazu;
8
(b) kontroluje hospodaření s finančními prostředky a majetkem Svazu;
(c) předkládá valné hromadě stanovisko ke zprávě o hospodaření Svazu a o výsledku své činnosti;
(d) je povinen a má právo provádět kontrolu účtů a účetní evidence Svazu;
(e) upozorňuje orgány Svazu na zjištěné nedostatky, předkládá návrhy na jejich odstranění;
(f) ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.


Čl. 16
Funkční období revizora účtů

 

1. Revizor účtů je jednočlenným orgánem. Revizora účtů volí a odvolává valná hromada Svazu.


2. Funkční období revizora účtů činí tři (3) roky. Opětovná volba revizora účtů je možná.

 

3. Revizor účtů může ze své funkce odstoupit. Revizor účtů je povinen oznámit odstoupení valné hromadě. Výkon funkce revizora účtů končí v takovém případě uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení valné hromadě, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

 

IV. JEDNÁNÍ ZA SVAZ
Čl. 17
Jednání za Svaz


Za Svaz jedná každý člen prezidia samostatně.

 

V. HOSPODAŘENÍ SVAZU


Čl. 18
Majetek a hospodaření

 

1. Svaz hospodaří s vlastním majetkem podle zásad schválených valnou hromadou.

 

2. Finanční prostředky pro svoji činnost získává Svaz prostřednictvím:
(a) členských příspěvků členů Svazu;
(b) sponzorských příspěvků a darů; a
(c) příležitostné výdělečné činnosti Svazu (přebytky z akcí pořádaných Svazem).
3. O pořízení, zcizování a/nebo zatěžování nemovitého majetku Svazu rozhoduje valná hromada Svazu. Dispozice s ostatním majetkem Svazu je v kompetenci prezidia.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Čl. 19
Právní poměry Svazu


Svaz je plně podřízen právní úpravě občanského zákoníku. Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.