INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENŮ SPOLKU A JEHO ORGÁNŮ

Vážení členové,

 

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje Správce:

Českomoravský svaz minipivovarů z.s., IČ: 229 02 953, se sídlem Podskalská 365/10, Nové Město, 128 00 Praha 2, Česká republika, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Česká republika, oddíl V, vložka 59431

 

kontaktní osoba:      Tereza Melišová                 tel.:        +420 774 996 628

e-mail:                    melisova@cmsmp.cz          pošta:    Podskalská 365/10, Nové Město, 128 00 Praha 2

(dále jen „My“ nebo také „ČMSMP“ či „Správce“)

Přijali jsme závazek chránit soukromí a osobní údaje členů ČMSMP a jeho orgánů, s jejichž osobními údaji přicházíme do styku. Níže uvádíme informace týkající se zpracování – zejména shromažďování, zveřejňování a dalšího používání těchto osobních údajů.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.
 2. Osobní údaje, jež o Vás Správce zpracovává:

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Některé z těchto údajů jsou shromažďovány přímo od Vás nebo pochází z veřejně přístupných zdrojů, nebo jsou nám poskytnuty třetími stranami.

Informace či údaje, které o Vás zpracováváme je nutno považovat za osobní údaje, přičemž tyto zahrnují:

 

 • Vaše celé jméno;
 • Titul;
 • Datum narození;
 • Rodné číslo;
 • Trvalý pobyt, případně adresu pobytu v ČR, nemáte-li v ČR trvalý pobyt;
 • Doručovací adresa;
 • Sídlo a IČ u fyzických podnikajících osob;
 • Údaje o bankovním spojení;
 • E-mail;
 • Telefonní číslo.

 

 1. Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

 • evidence členů (seznamu členů) a představitelů orgánů našeho spolku;
 • plnění zákonných povinností, které se na nás vztahují, na základě vztahu s Vámi jako členy našeho spolku nebo členy orgánů;

Zpracování osobních údajů za těmito účely je nezbytné pro plnění právních povinností správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, stanovených zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, dalšími právními předpisy či našimi stanovami.

 • ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany (uplatňování práv a nároků vyplývajících z plnění smluvního vztahu a komunikace se subjekty údajů) kdy zpracování Vašich osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.
 1. Poučení o Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem. Máte povinnost nám je poskytnout, stejně jako máme právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí osobních údajů znamená nemožnost plnění výše uvedených zákonných povinností Správce.

 1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
 • státní orgány (zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, orgány činné v trestním řízení, správci daně) a další subjekty na základě jiných právních předpisů; a
 • subjekty, které nám poskytují služby (zejména banky, pojišťovny, advokáti a jiní poradci) a se kterými máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 1. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země mimo EHP nebo mezinárodní organizaci.

 1. Doba uložení osobních údajů:

Při nakládání s Vašimi osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Rovněž respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

Uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání Vašeho členství v ČMSMP za účelem výkonu práv a povinností z něj plynoucích i po jeho skončení k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání oprávněných nároků či pro případná správní řízení. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na konkrétním důvodu jejich uchování, a proto se doba uchovávání různých druhů Vašich osobních údajů v konkrétních případech výrazně liší, přičemž může dosahovat až 10 let od ukončení členství v ČMSMP.

Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno účetní doklady archivovat. Účetní doklady a účetní záznamy, kterými dokládáme vedení účetnictví, musí být evidovány po následující dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování některých dokladů obsahujících vaše osobní údaje. Jedná se zejména o případy, kdy bychom museli tyto doklady předkládat jako důkazy v soudním sporu, ve správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.

 1. Automatizované individuálnímu rozhodování, včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

V souvislosti s námi nebo pro nás prováděným zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 

 • právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů a právo získat kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů – pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné);
 • právo na výmaz v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni shromažďovat, a to na základě právní povinnosti;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz uoou.cz).

 

Kde můžete svá práva uplatnit a jak?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu adresu uvedenou výše v rámci našich kontaktních údajů nebo formou písemné žádosti zaslané na naše sídlo či korespondenční adresu.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si rovněž vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď?

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O případném prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

 

Českomoravský svaz minipivovarů z.s.

Výběr legislativních aktualit za období srpen - září 2023

Vážení,

 

ZDE si Vám dovolujeme zaslat výběr legislativních aktualit za období srpen - září 2023.

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů Vám přeji krásný den,

 

srdečně zdraví,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

 

Golden Bohemia 2023

Vážení,

 

dovolujeme si Vám zaslat následující informaci: 

 

Na soutěž Golden Bohemia 2023 se můžete přihlásit do 6. října! 

 

Národní degustační soutěž Golden Bohemia 2023 se blíží. Šestý ročník unikátní soutěže zaměřené především na sudová piva se z Pivovaru U Fleků letos přestěhoval do historických prostor Břevnovského kláštera.

 

Zájem o účast zašlete na emailovou adresu marcela.titzlova@pivobierale.cz a obratem obdržíte podrobné informace. 

 

Odborné degustace proběhnou v pátek a sobotu 13. a 14. října a zúčastněné pivovary na ně mohou vyslat svého zástupce.

 

V degustačních panelech zasednou i špičkoví zahraniční porotci. Setkání s nimi je výjimečným zážitkem, jak mohou potvrdit všichni, kdo se degustace v minulých letech zúčastnili. Z Velké Británie přijedou autor Světového atlasu piv Tim Webb a Adrian Tierney-Jones, autor knihy 1001 piv, které musíte ochutnat dřív, než umřete. Z Itálie míří do Prahy znalec belgických piv a velký milovník českého ležáku Lorenzo Dabove a spolu s ním mistr světa v pivním sommeliérství Simonmattia Riva. Z Německa dorazí odborník nejen na francká a bavorská piva Harald Schieder a šéf soutěže European Beer Star Kilian Kittl. Z Finska se opět zúčastní Pekka Kääriäinen, díky kterému jsme před několika lety měli možnost v Praze ochutnat pravé sahti. V rámci Golden Bohemia budou oceněna jak 3 nejlepší piva v každé z 15 vypsaných kategorií, tak nejúspěšnější pivovary podle celkového počtu ocenění. 

 

Všechny další informace, odpovědi na dotazy a přihlášky do soutěže získáte na adrese marcela.titzlova@pivobierale.cz.

 
 
 
 

Pozvánka na workshop - bonitace nových odrůd a perspektivních genotypů

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat pozvánku člena Českomoravského svazu minipivovarů:

 

Pozvánka na workshop

 

v rámci projektu QK21010136 "Aplikace nových odrůd a genotypů chmele odolných k suchu do pěstitelské a pivovarské praxe".

 

Téma


"Hodnocení perspektivních genotypů chmele s odolností k suchu".

 

Workshop proběhne ve dnech 10. a 11. října 2023 v Chmelařském institutu s.r.o. Žatec. 

 

Pozvánku včetně kontaktu naleznete ZDE

Pozvánka na technicko-technologický seminář v Budějovickém Budvaru

Vážení přátelé,

 

Českomoravský svaz minipivovarů, z.s., ve spolupráci s Budějovickým Budvarem, n. p., pořádá jednodenní technicko-technologický seminář, určený pro minipivovary, jejich sládky, zaměstnance a majitele.

 

Místo konání:             Školící středisko „Výčep“, Budějovický Budvar, České Budějovice

Počet účastníků:        maximálně 25

Termín konání:          úterý 14. 11. 2023

Lektoři:                      ČMSMP, VÚPS, Ecolab

 

 

Program:

                                  

9:00 – 9:15              Zahájení                            

                               Michal Voldřich, ČMSMP

 

9:15 – 9:45              Situace s připravovanou legislativou

                               Michal Voldřich, ČMSMP

 

9:45 – 10:45            Zásady sanitací

                               Vladimír Machačný, Ecolab

 

10:45 – 11:45           Sladařství – stručná technologie, cíl, druhy sladů

                                Jaromír Fiala, VÚPS

 

12:00 – 13:00          Oběd

 

13:05 – 14:00          Základní pivovarsko sladařská analytika – alkohol, extrakt, hořkost, silice atd. 

                               Jaromír Fiala VÚPS, Jana Olšovská VÚPS

 

14:00 – 15:00          Senzorika – vady z technologie, distribuce, z výčepu – příklady

                               Jana Olšovská VÚPS

 

15:00                      Exkurze do pivovaru

 

 

Cena:                      Pro členy ČMSMP    200,- Kč

                               Pro ostatní             500,- Kč

 

Registrace a přihlášky: Tereza Melišová melisova@cmsmp.cz

 

--

Mgr. Tereza Melišová

PR manager

+420 774 996 628

melisova@cmsmp.cz

Českomoravský svaz minipivovarů z.s.

Výběr legislativních aktualit za období červenec - srpen 2023

Vážení,

 

ZDE si Vám dovolujeme zaslat výběr legislativních aktualit za období červenec - srpen 2023.

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů Vám přeji krásný den,

 

srdečně zdraví,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

Projekt Jiříkovo vidění

Vážení,

 

náš člen, Pivovar Přeštice, nás oslovil ohledně projektu Jiříkovo vidění:

 

"Dobrý den,

 

ve spolupráci s pár přáteli jsem dal dohromady projekt na podporu mého slepého kamaráda, který je obrovský pivní fanoušek. Možná si ho budete pamatovat ze Zvíkova z letošního jara. V prezentaci ZDE je obsaženo vše, co chystáme.

 

Tento projekt začal před pár měsíci a rodí se pomalu, ale jistě. Naším cílem do budoucna je oslovit každý rok víc a víc minipivovarů z celé Evropy a požádat je o podporu nevidomých. Už teď jsme překročili hranice do Rakouska. V průběhu měsíce bude vytvořen transparentní účet, kam budou lidi moci posílat dary a my tam pošleme všechen zisk z této akce.

 

V případě dotazů můžete kontaktovat: info@pivovarprestice.cz, 739 485 923

 

S přáním hezkého dne                          Petr Kváš

Kulturní dějiny piva - pozvánka

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat následující pozvánku:

 

Vážené dámy, vážení pánové,

 

chtěl bych Vás co nejsrdečněji pozvat na workshop výzkumného projektu Kulturní dějiny piva Krčma srdcem města: pivovarnictví a pivní kultura ve městech od středověku po současnost, který se uskuteční ve dnech 5. – 6. října 2023 v areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.   

 

Ústředním tématem letošního, již třetího, ročníku bude role měst a jejich obyvatel při vaření piva a utváření jeho kultury od středověku až do dnešních dnů. Našim cílem je vytvořit prostředí, kde budou moci společně diskutovat vědci, studenti, pivovarníci a také všichni milovníci piva.  

 

Ve čtvrtek 5. října začne ve 14:00 blok přednášek s ústředním tématem pohledu na pivo a města v Evropě. Pět výstupů vedených v angličtině se bude věnovat pivní kultuře a pivovarnictví v Bruselu, Bamberku a polských městech. Mimo jiné zde vystoupí historik Slawomir Dryja z Krakova, pivní znalec Raf Meert z Bruselu a mnozí další hosté.    

 

Celodenní páteční program, započatý v 10:00, bude podobně jako loni realizován v češtině. Během něj zazní devět příspěvků odborníků z různých oborů. Můžete se těšit na přednášky filmové vědkyně Kateřiny Svatoňová, bohemistky Libuše Heczkové, historiků Martina Veselého a Petra Karlíčka, památkáře a historika Petra Holuba a dalších zajímavých hostů.    

 

Připravujeme také bohatý doprovodný program spojený s letošní Nocí vědců na nádvoří Filozofické fakulty. Tam proběhne ochutnávka piva stylu Gose, uvařeného speciálně pro náš workshop, které bude také náležitě představeno. Přítomen bude stánek Ochutnávkové pivnice s několika druhy čepovaných piv z různých řemeslných pivovarů. Zajištěno bude bohaté občerstvení v podobě specialit hodících se ke konzumaci s pivem.  

 

Všechny aktuální informace najdete na facebookových stránkách Kulturní dějiny piva a na webu Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.   

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého 

Libor Zajíc
Historický ústav 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1, Brno 

Pozvánka na technicko-technologický seminář v Pivovaru Radegast

Vážení přátelé,

 

Českomoravský svaz minipivovarů, z.s., ve spolupráci s Pivovarem Radegast (739 51 Nošovice), pořádá jednodenní technicko-technologický seminář, určený pro minipivovary, jejich sládky, zaměstnance a majitele.

 

Místo konání:                          Akce proběhne v zaměstnaneckém klubu U Patrona před pivovarem Radegast

Počet účastníků:                      maximálně 38

Termín konání:                        středa 6. 9. 2023     

Lektoři:                                    Pivovar Radegast, ČMSMP, VÚPS, Ecolab

 

 

Program:

                                  

9:00 – 9:05                   Zahájení                            

                                    Michal Voldřich, ČMSMP

                       

9:05 – 9:30                   Představení pivovaru Radegast, jeho technologické úspěchy, měrné spotřeby

                                    Ivo Kaňák, ředitel Pivovaru Radegast

 

9:30 – 9:45                   Situace s připravovanou legislativou

                                    Michal Voldřich, ČMSMP

 

9:45 – 10:15                 Zásady sanitací

                                    Vladimír Machačný, Ecolab

 

10:30 – 11:15               Sladařství – stručná technologie, cíl, druhy sladů

                                    Jaromír Fiala, VÚPS

 

11:20 – 12:10               Základní pivovarsko sladařská analytika - alkohol, extrakt, hořkost + silice atd. 

                                    Jaromír Fiala VÚPS, Jana Olšovská VÚPS

 

12:15 – 13:00               Občerstvení, diskuse

 

13: 00 – 13:45              Senzorika – vady z technologie, distribuce, z výčepu – příklady

                                    Jana Olšovská VÚPS

 

14:00                           Exkurze do pivovaru

 

15:30                           Diskuze, rozloučení

 

Cena:                           

Pro členy ČMSMP        200,- Kč

Pro ostatní                  500,- Kč

 

Registrace a přihlášky: Tereza Melišová melisova@cmsmp.cz

 

 

--

Mgr. Tereza Melišová

PR manager

+420 774 996 628

melisova@cmsmp.cz

Českomoravský svaz minipivovarů z.s.

Snaha o odložení DPH - připomenutí

Vážení přátelé,

 

rádi bychom Vás požádali o společnou akci pivovarníků k našim poslancům. I když šance, že by se nám podařilo zvrátit navýšení DPH před druhým čtením není příliš velká, musí být o nás slyšet. Důvodem je připravovaný druhý balíček, který chce vláda v tomto volebním období realizovat. Jedná se právě o spotřební daň, kterou vláda plánuje otevřít nejen u tichého vína, ale i u piva. Do akce se zapojují velké pivovary i některé restaurace.

 

Jestliže jste ochotni pomoci a zaslali byste dopis svému koaličnímu poslanci z jakékoliv koaliční strany, nebo ho dokonce osobně oslovili, napište, prosím, zpět Tereze Melišové a my Vám obratem pošleme návrh dopisu, který si samozřejmě můžete upravit dle svého. Zatím se mi podařilo osobně mluvit se 4 poslanci a dalších 20 z koaličních stran jsme oslovili. Byl bych rád, kdybychom mohli uskutečnit zaslání dopisů co nejdříve, poněvadž mám přislíbené přijetí 22. 8. u ministra financí.

 

Velmi děkujeme všem, kteří dopis již zaslali. 

 

Děkujeme a Dej Bůh štěstí

 

Michal Voldřich

prezident Českomoravského svazu minipivovarů

Výběr legislativních aktualit za období červen - červenec 2023

Vážení,

 

ZDE si Vám dovolujeme zaslat výběr legislativních aktualit za období červen - červenec 2023.

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů Vám přeji krásný den,

 

srdečně zdraví,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz